Νέο Πρότυπο Καταστατικό Α.Σ.

Καταστατικό Αγροτικού Συλλόγου

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ……….»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ίδρυση – Επωνυμία- Έδρα
Ιδρύεται πρωτοβάθμια Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ……….». H έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη της ……, του Δήμου ……., της Περιφερειακής Ενότητας ….., της Περιφέρειας ……..

Άρθρο 2
Περιφέρεια
Ο Αγροτικός Σύλλογος έχει σαν περιφέρεια του τη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ήτοι τα όρια του Δήμου ……

Άρθρο 3
Σκοπός – Δραστηριότητες
1/ Γενικός Σκοπός του Συλλόγου είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και των αγροτών ευρύτερα.
Ο Σύλλογος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1361/1983 όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόμο 4015/2011 και εκπροσωπεί επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής του επικράτειας.
2/ Ειδικότερα ο Σύλλογος σκοπεύει:
α. Στην ανάπτυξη ενός δυναμικού, καινοτόμου, εξωστρεφούς και βιώσιμου αγροτικού τομέα, που παράγει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και αξίας, δημιουργεί εθνικό πλούτο που κατανέμεται δίκαια.
β. Στην βελτίωση της οικονομικής θέσης των αγροτών και στην εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας και της ευρύτερης προσφοράς τους στην οικονομική και κοινωνική συνοχή του τόπου .
γ. Στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της άρσης των ανισοτήτων έτσι ώστε οι παροχές προς τους κατοίκους της υπαίθρου να αναπτύσσονται με συγκρίσιμους τρόπους με αυτές των άλλων μελών της κοινωνίας.
δ. Στην προάσπιση του αγροτικού επαγγέλματος και την συνεχή εξύψωση της επαγγελματικής συνείδησης των αγροτών μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
ε. Στην ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος ώστε η οικονομική βιωσιμότητα να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική.
στ. Στην λήψη μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων και ατυχημάτων κατά την άσκηση των αγροτικών εργασιών.
ζ. Στην ανάδειξη των ανισοτήτων της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την δύναμη ή τις εναρμονισμένες πρακτικές του λιανικού εμπορίου και της βιομηχανίας εις βάρος των αγροτών και των καταναλωτών .
η. Στην ανάδειξη των επιπτώσεων από τα φαινόμενα της νοθείας των ελληνοποιήσεων και ανεξέλεγκτων εισαγωγών προϊόντων αμφιβόλου ποιότητα.
θ. Στη λειτουργία συνεταιρισμών ή άλλων μορφών συλλογικής οικονομικής δράσης, ανταγωνιστικών και βιώσιμων, ικανών να προσανατολίζουν την παραγωγή στις απαιτήσεις του καταναλωτή, να παράγουν προϊόντα επώνυμα υψηλής προστιθέμενης αξίας, να κατακτούν αγορές, να συμβάλλουν στην εξυγίανση του ανταγωνισμού, να ενισχύσουν έμπρακτα τη διαπραγματευτική θέση των μελών τους, να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον περιορισμό της απόκλισης του επιπέδου τιμών παραγωγού – καταναλωτή.
ι. Στην πολύπλευρη ανάπτυξη της υπαίθρου ως τόπου διαβίωσης , διαμονής και εργασίας που προσφέρει δυνατότητες παράλληλων ή συμπληρωματικών ασχολιών, όπως η επεξεργασία των προϊόντων, ο αγροτουρισμός, η παροχή υπηρεσιών, η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας .
ια. Στην εφαρμογή πολιτικών σύνδεσης της τουριστικής ζήτησης με την κατανάλωση και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων.
ιβ. Στην ανάδειξη του ρόλου των κατοίκων της υπαίθρου για τη διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς των παραδόσεων και των αξιών μας.
3/ Για την επιτυχία των στόχων του ο Αγροτικός Σύλλογος ασκεί δραστηριότητες όπως :
α. Διαμορφώνει το διεκδικητικό πλαίσιο για την διεξαγωγή αγώνων και δράσεων για την κατοχύρωση και διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και των αγροτών γενικότερα.
β. Μελετά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών και προωθεί τις πρόσφορες για την αντιμετώπιση τους λύσεις.
γ. Επεξεργάζεται και προωθεί θεσμούς και προτείνει τη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των αγροτών.
δ. Συνεργάζεται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους, τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπροσώπους άλλων κοινωνικών ομάδων και φορέων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη .
ε. Ενημερώνει κατάλληλα την κυβέρνηση, τη Βουλή, την Αυτοδιοίκηση τα πολιτικά κόμματα, καθώς επίσης και άλλες οργανώσεις για τα προβλήματα των αγροτών και προτείνει τρόπους επίλυσης τους.
στ. Εκδίδει βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συντάξεων, αδειών κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, θεώρησης βιβλιαρίων ΟΓΑ, την πώληση αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η βεβαίωση αυτή .
ζ. Παρέχει ενημέρωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική υποστήριξη και νομική υποστήριξη στα μέλη του.
η. Διοργανώνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα όπως η σημασία της Ελληνικής διατροφής, της υπεύθυνης βιώσιμης κατανάλωσης επωνύμων τοπικών προϊόντων.
θ. Συμμετέχει σε δράσεις διεπαγγελματικής ή τοπικής συνεργασίας που έχουν ως στόχο την προώθηση των προϊόντων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
ι. Εκδίδει έντυπα και αξιοποιεί όλες τις υφιστάμενες τεχνολογίες ενημέρωσης και πληροφόρησης.
ια. Οργανώνει διαλέξεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και γενικά πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
ιβ. Αξιοποιεί και συμμετέχει στην εκπόνηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από Δημόσιες Αρχές .
ιγ. Ο Σύλλογος δεν μπορεί να ασκεί παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του μπορεί να συμμετέχει σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις – Κωλύματα εγγραφής
1/ Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν:
α. Άνδρες ή γυναίκες που είναι ενήλικοι και ασκούν κατά κύριο λόγο το επάγγελμα αγρότες όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε Νομοθεσία.
β. Συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
2/ Για να εγγραφεί ένα μέλος στο Σύλλογο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατοικεί μόνιμα ή να έχει τη εκμετάλλευση του στην Περιφέρεια του Συλλόγου, να διαθέτει βιβλιάριο του ΟΓΑ, και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
3/ Δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου αυτός, ο οποίος είναι γραμμένος σε άλλο Αγροτικό Σύλλογο. Σε περίπτωση αγροτών διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τον κλαδικό Σύλλογο της περιοχής του που επιθυμεί.
Επίσης δεν μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου, όποιος έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για εκ προθέσεως έγκλημα σε βάρος Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου.

Άρθρο 5
Όροι εισδοχής
1/ Για την εγγραφή τους στον Σύλλογο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έντυπη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και να καταβάλουν τρία Ευρώ (3 €) ως δικαίωμα εγγραφής. Με την αίτηση τους πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν είναι μέλη σε άλλο Αγροτικό Σύλλογο που λειτουργεί με βάση τον Νόμο 1361/83 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4015/2011.
2/ Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.
3/ Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Δ.Σ. παραλείψει να αποφανθεί μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ή μη λήψης απόφασης επ αυτής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο , ή να προσφύγει κατ’ ευθείαν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 του Νόμου 1361/1983 .

Άρθρο 6
Δικαιώματα μελών
1/ Όλα τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε .
Ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :
α. Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.
β. Να συμμετέχουν στα όργανα διοικήσεως του σαν μέλη του Δ.Σ. , της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ως αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμιες Α.Σ.Ο. και τριτοβάθμιες , καθώς επίσης και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας του Κράτους, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Κρατικά Ν.Π.Ι.Δ. και στις οποιεσδήποτε Επιτροπές ή ομάδες εργασίας του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από το Σύλλογο συσκέψεις και συγκεντρώσεις.
δ. Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σύλλογο .
ε. Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου θέματα και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων του Συλλόγου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του Καταστατικού .

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μελών
1/ Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α. Να καταβάλουν ως τακτική ετήσια συνδρομή το ποσό των …Ευρώ (… €). Το ύψος της συνδρομής πρέπει να είναι τέτοιο , ώστε να επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των αγροτών στο Σύλλογο και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη του Συλλόγου, για την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών .
Για τη λήψη απόφασης σχετικής με την αναπροσαρμογή της συνδρομής και με την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη , απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
β. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου στις δραστηριότητες του και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Άρθρο 8
Αποχώρηση – Αποβολή μέλους
1/ Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, την οποία μπορεί να ανακαλέσει έγγραφα μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.
Μετά την πάροδο του μηνός το μέλος διαγράφεται από το Σύλλογο και σε περίπτωση επανεγγραφής του υποχρεούται να τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Καταστατικού .
2/ Το μέλος αποβάλλεται από το Σύλλογο ή μπορεί να του επιβληθεί τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του.
Οι λόγοι αποβολής είναι οι εξής:
α. Έλλειψη των απαραίτητων για τη απόκτηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 6 του Ν. 1361/1983 και του άρθρου 4 του παρόντος Καταστατικού .
β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της τακτικής εισφοράς για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και ρητή άρνηση από το μέλος να καταβάλει τις εισφορές του .
γ. Συμπεριφορά του μέλους που είναι αποδεδειγμένα αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς του Συλλόγου .
δ. Αμετάκλητη καταδίκη του μέλους για εκ προθέσεως διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος σε βάρος Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή του Δημοσίου.
3/ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου υποχρεούται, πριν από την ψηφοφορία, να επιτρέψει στο μέλος , του οποίου προτείνεται αποβολή, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει με κάθε τρόπο τη γνώμη του. Τα ίδια δικαιώματα έχει και το μέλος το οποίο προτείνει την αποβολή. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει για τη αποβολή σε μια συνεδρίαση .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των μελών
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή
δ. Οι Αντιπρόσωποι

I. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 10
Συγκρότηση – Ψήφοι
1/ Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν γραφτεί στο Σύλλογο , διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους σαν μέλη .
2/ Κάθε μέλος δικαιούται μιας ψήφου.
3/ Στη Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
4/ Τα μέλη δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν με αντιπρόσωπο.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες
1/ Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου . Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητα της ειδικής διάταξης Νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο .
2/ Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :
α. Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης , καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών .
β. Η αποβολή μέλους από το Σύλλογο .
γ. Η έγκριση του Ισολογισμού
δ. Η τροποποίηση του Καταστατικού
ε. Η διάλυση του Συλλόγου
στ. Η εκλογή αντιπροσώπων σε ανώτερου βαθμού Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος , τους Ο.Τ.Α και τις άλλες κοινωνικές ομάδες , καθώς επίσης και η ανάκληση τους.
ζ. Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς .
η. Η αναπροσαρμογή του ποσού της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη.
θ. Η απόφαση για τη συμμετοχή σε Ομοσπονδία.
ι. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου
ια. Η απόφαση για ανώτερης μορφής αγροτικές κινητοποιήσεις (συλλαλητήρια, πορείες, μη παράδοση προϊόντων κλπ) των μελών του Συλλόγου.
ιβ. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής

Άρθρο 12
Σύγκληση
1/ Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική σύνοδο τουλάχιστον μια φορά κάθε δώδεκα μήνες.
Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη του Συλλόγου 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της.
Η πρόσκληση πρέπει επίσης να αναρτάται έξω από το γραφείο του Συλλόγου και του Δήμου και σε άλλα εμφανή σημεία.
2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη σύνοδο, όταν κρίνουν ότι τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον του Συλλόγου. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα μέλη του Συλλόγου 5 ημέρες πριν από την διεξαγωγή της .
3/ Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο μετά από αίτηση του 1/5 των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται στη σύγκληση .
Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειας του Δ.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Νόμου 1361/1983 .
4/ Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται :
– όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο , από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
– όταν συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής , από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του.
– όταν συγκαλείται ύστερα από άδεια του Ειρηνοδικείου, από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως ορίστηκε από τον Ειρηνοδίκη σύμφωνα με το άρθρο 14 , παρ. 3 του ν. 1361/1983 .

Άρθρο 13
Απαρτία
1/ Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία , όταν στην συνεδρίαση παραβρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου των μελών μετά από μια ώρα και εφόσον διαπιστωθεί απαρτία , αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2/ Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας .
Γι αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (¼) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών .
3/ Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου, την τροποποίηση του Καταστατικού και την ανάκληση μέλους του Δ.Σ, της Ε.Ε., αντιπροσώπου σε Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, και αντιπροσώπου σε Συνομοσπονδία και ορισμού αντιπροσώπου του Συλλόγου σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος , Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ είτε εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για το σκοπό αυτό, απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 14
Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία
1/ Στην έναρξη της συνεδρίασης , η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τριμελές Προεδρείο , αποτελούμενο από τον Πρόεδρο ,τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα . Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου , καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος.
2/ Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει δυο μέλη σαν ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες . Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται Πρακτικά από το Γραμματέα , που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους , το Γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
Προκειμένου για αρχαιρεσίες τα Πρακτικά υπογράφονται επίσης από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Δικαστικό Λειτουργό.
3/ Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλίση ποτέ όμως δια βοής.
Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών ή προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επιτροπής .
Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα , εφόσον είναι ομοιόμορφα και δεν περιλαμβάνουν σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα που παραβιάζουν κατά την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας .
4/ Μυστική ψηφοφορία γίνεται υποχρεωτικά για εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου , Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής , καθώς επίσης και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση ή σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση , έγκριση λογοδοσίας , διάλυση του Συλλόγου , αποβολή μέλους ή τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων καθώς και κήρυξη ανώτερης μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 ια του Καταστατικού .
Για όλα τα υπόλοιπα θέματα η ψηφοφορία είναι φανερή .
5/ Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες προς το Σύλλογο .
6/ Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή , κατά περίπτωση , φροντίζουν κατά τις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από τη αίθουσα της ψηφοφορίας πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου .

Άρθρο 15
Απόφαση
1/ Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δυο προτάσεων που πλειοψήφισαν σχετικώς . Εάν και μετά τη νέα ψηφοφορία προκύπτει ισοψηφία , η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Σε περίπτωση αρχαιρεσιών , αν επέλθει ισοψηφία , γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
2/ Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Συλλόγου και την τροποποίηση του Καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων ¾ των παρόντων.
3/ Για την λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Συλλόγου σε Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, την κήρυξη ανώτερης μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 ια του Καταστατικού) την αποβολή μέλους από το Σύλλογο, την εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα , την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς, την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, την ανάκληση των μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων του Συλλόγου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

ΙΙ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16
Συγκρότηση
1/ Η Διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο .
2/ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από (5 έως 15) Μέλη , που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μεταξύ των μελών του που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δυο μήνες πριν από τις εκλογές . Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια .
3/ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
4/ Το Διοικητικό Συμβούλιο , ευθύς μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση , συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα , μετά από πρόσκληση του πλειοψηφόντος συμβούλου το αργότερο σε έξι (6) μέρες εκλέγοντας από τα μέλη του τον Πρόεδρο , τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία . Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου . Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την εκλογή του .
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
5/ Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συλλόγου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου , που γνωστοποιείται στα μέλη του 3 μέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες συνεδριάσεως, όποτε δεν απαιτείται αποστολή πρόσκλησης . Σε αυτή την περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται με ανάρτηση στα Γραφεία του Συλλόγου και της Αυτοδιοίκησης 3 ημέρες πριν από την συνεδρίαση.
Το Δ.Σ συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του , όταν το ζητήσουν τα τουλάχιστον τα 2/5 από τα μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή , με έγγραφη αίτηση που περιέχει και τους λόγους σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
6/ Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία , όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
7/ Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
8/ Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδικαιολόγητης αποχής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εργασίες του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξη μήνες, το μέλος αναπληρώνεται από επιλαχόντα υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου.
Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από το ίδιο ψηφοδέλτιο, το μέλος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από επιλαχόντα του ψηφοδελτίου, οποίος θα δικαιούται την έδρα, εάν ο συνδυασμός του οποίου το μέλος πρέπει να αναπληρωθεί δεν υπήρχε ή εάν δεν περιλάμβανε τόσα μέλη σαν υποψηφίους, όσα του αναλογούσαν να εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη .

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες
1/ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του μέσα στα πλαίσια του Nόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .
2/ Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
α. Αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο στα Δικαστήρια ή εξώδικα .
β. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές .
γ. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εποπτεύει την εκτέλεση τους.
δ. Αποφασίζει την εγγραφή νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
ε. Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό , που ο Ταμίας μπορεί να κρατάει στο Ταμείο του για τα έξοδα αυτά .
στ. Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Συλλόγου .
ζ. Ορίζει εκπροσώπους σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας μετά από εξουσιοδότηση που έλαβε από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 18
Εκπροσώπηση – Υπογραφή εγγράφων
1/ Το νομικό πρόσωπο του Συλλόγου εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Σύλλογο, υπογράφει σε κάθε έγγραφο του Συλλόγου προς τις δημόσιες αρχές ή τρίτους .
2/ Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται διαδοχικά από άλλο μέλος του ΔΣ που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3/ Τα έγγραφα προς τον ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων του Συλλόγου από Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 19
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, επί πλέον των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Προωθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
β. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ. Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου .
δ. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
ε. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. Εκθέτει την κατάσταση του Συλλόγου και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις .

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα
1/ Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου σε όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να εξασκήσει τα καθήκοντα του.
2/ Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου τηρεί και φυλάει τα εξής έγγραφα και βιβλία :
α. Κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται προς το Σύλλογο, καθώς επίσης και αντίγραφο κάθε εγγράφου το οποίο ο Αγροτικός Σύλλογος αποστέλλει ή κοινοποιεί προς τρίτους .
β. Όλα τα βιβλία του Συλλόγου , όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 1361/ 83 και στο άρθρο 33 του Καταστατικού .
γ. Τη σφραγίδα του Συλλόγου και τα αρχεία του.
3/ Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνονται σε αυτόν.
4/ Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντα του , το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του για αναπλήρωσή του .

Άρθρο 21
Ταμίας
Ο Ταμίας ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία σύμφωνα με το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα:
α. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
β. Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
γ. Συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό.
δ. Δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
ε. Καταθέτει σε Τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να κρατάει στο ταμείο του , σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΙΙΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22
Συγκρότηση – Αρμοδιότητες
1/ Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών του Συλλόγου.
Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται σε τρία (3) και η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2/ Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δυο (2) μήνες πριν από τις εκλογές .
3/ Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
4/ Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείτε σε σώμα με πρόσκληση του πλειοψηφόντος συμβούλου και το αργότερο εντός έξι (6) ημερών εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Προϊστάμενο και Αναπληρωτή του. Επιτρέπεται ανακατανομή αξιωμάτων μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής.
5/ Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά κάθε τέσσερις μήνες στην έδρα του Συλλόγου , ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της .
Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα Ημερήσιας διάταξης και γνωστοποιείται στα μέλη της 3 μέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Αν ο Προϊστάμενος δεν συγκαλέσει την Ελεγκτική Επιτροπή , δικαιούται να τη συγκαλέσουν δυο μέλη της .
6/ Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει και έκτακτα , εάν κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο ή ζητηθεί από δυο τουλάχιστον μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο .
Η αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής, και αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.
7/ Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία , αν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
8/ Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της .
9/ Η παράγραφος 9 του άρθρου 16του Καταστατικού αυτού εφαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες
1/ Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την Απογραφή και τον ετήσιο Ισολογισμό , συντάσσει για κάθε οικονομική χρήση έκθεση , την οποία θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού.
2/ Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται από αυτή συλλογικά.

IV. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 24
Αντιπρόσωποι
1/ Ο Σύλλογος εκλέγει αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και της Συνομοσπονδίας στην οποία συμμετέχει. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας.
2/ Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μεταξύ των μελών, που έχουν εγγραφεί δυο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από τις εκλογές.

V. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 25
Επιτροπή Νέων Αγροτών
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ιδρύεται Επιτροπή Νέων με την επωνυμία Επιτροπή Νέων Αγροτών Δήμου ….. Για την ίδρυση της Επιτροπής αιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) νέοι αγρότες μέλη του Συλλόγου, η Γενική Συνέλευση απλώς επικυρώνει την ίδρυση της Επιτροπής .

2. Στην επιτροπή μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του Συλλόγου ηλικίας έως 40 ετών.
3. Ανώτατο όργανο της Επιτροπής Νέων είναι η ολομέλεια των μελών της. Η Ολομέλεια εκλέγει τριμελή Γραμματεία αποτελούμενη από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα με το σύστημα της απλής αναλογικής και με μυστική ψηφοφορία. Η διάρκεια θητείας της Γραμματείας είναι τριετής.
4. Η Ολομέλεια, η Γραμματεία και τα μέλη της λειτουργούν στο πνεύμα των όσων ισχύουν για τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του αντίστοιχα.
5. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προαγωγή των ειδικών συμφερόντων και η εκπροσώπηση των νέων αγροτών ευρύτερα της περιφέρειας δράσης της.
6. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ο Αντιπρόεδρος παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και εκπροσωπεί την Επιτροπή Νέων σε αυτό.
7. Ο τρόπος εκπροσώπησης της Επιτροπής Νέων σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, προβλέπεται στα Καταστατικά της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας αντίστοιχα.

Άρθρο 26
Επιτροπή Γυναικών
1. Κατ’ αντιστοιχία των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25, ιδρύεται και λειτουργεί Επιτροπή Γυναικών του Συλλόγου.
2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προαγωγή των ειδικών συμφερόντων και η εκπροσώπηση των αγροτισσών μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 27
Επιτροπή συνταξιούχων ΟΓΑ
1. Κατ΄ αντιστοιχία των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 ιδρύεται και λειτουργεί Επιτροπή Συνταξιούχων ΟΓΑ του Συλλόγου.
2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προαγωγή των ειδικών συμφερόντων και η εκπροσώπηση των συνταξιούχων του Συλλόγου.

Άρθρο 28
Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας
1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ιδρύονται Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας (ΣΟΕ).

2. Οι ΣΟΕ έχουν μόνιμο χαρακτήρα και αποσκοπούν στην επεξεργασία θέσεων και την τεκμηρίωση προτάσεων σε ένα ειδικό θέμα ή τομέα. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να συσταθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα , και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ενδεικτικά το αντικείμενο της ΣΟΕ μπορεί να αφορά:
α) Οριζόντια θέματα, κοινά για Συλλόγους Αγροτικής κατεύθυνσης όπως :
Ανάπτυξη υπαίθρου, Περιβάλλον, Αγροτικές Εισροές και κόστος παραγωγής, Λειτουργία αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, Εκπαίδευση και τεχνολογική υποστήριξη, Αγροτικές υποδομές, Διασφάλιση ποιότητας και παραγωγή τοπικών προϊόντων, Βιολογική παραγωγή, Προώθηση προϊόντων, Νόθευσης προϊόντων και προστασίας καταναλωτή, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, Φορολογίας, Αγροτουρισμού, Αγροτικής οικοτεχνίας και χωρικής επεξεργασίας, Βιοενέργειας και ΑΠΕ κ.λ.π..
β) Κλαδικά θέματα ανάλογα με το αντικείμενο του Συλλόγου όπως: Φυτοπροστασία, Παραγωγή σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, Σιτηρά, Ρύζι, Βαμβάκι, Καπνός, Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά ή υποτομέων τους, Ελαιόλαδο, Αμπελοοινικά, Άνθη και φυτά, Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, Ζαχαρότευτλα, Ελαιούχων και πρωτεϊνούχων κ.λ.π.. Γενετική βελτίωση, Κτηνιατρικά θέματα, Αιγοπροβατοτροφία, Γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφεία, Βοοτροφία, Χοιροτροφία, Πτηνοτροφία, Μελισσοκομία κ.λ.π.
4. Υπεύθυνος για τη λειτουργία μίας ΣΟΕ , ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας ορίζεται άλλο μέλος του Συλλόγου.
5. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν αποφασίσει λεπτομερή Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των ΣΟΕ.
6. Ο τρόπος συμμετοχής των ΣΟΕ σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο, ορίζεται από τα Καταστατικά των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδίας.

Άρθρο 29
Ο Σύλλογος μπορεί να θεσπίσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, Εσωτερικό Κανονισμό που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 30
Εφορευτική Επιτροπή
1/ Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή δύο (2) μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Τα μέλη αυτά δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο , την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπρόσωποι . Ο δικαστικός λειτουργός προεδρεύει της Εφορευτικής Επιτροπής.
2/ Η Εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο από το ΔΣ ( Μητρώο Μελών , αποδείξεις πληρωμής συνδρομών , αιτήσεις εγγραφής , αποφάσεις ΔΣ κλπ) για την ενημέρωση της και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της. Η Εφορευτική επιτροπή συντάσσει την κατάσταση των μελών που ψήφισαν και που σε αυτήν έχουν υπογράψει τα μέλη που ψήφισαν. Κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων , συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου το πρακτικό εκλογής, που καταχωρείται στο βιβλίο των Γενικών Συνελεύσεων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα.
3/ Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Άρθρο 31
Διεξαγωγή Ψηφοφορίας
1/ Οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και για τη Συνομοσπονδία γίνονται με μυστική ψηφοφορία, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2/ Οι υποψήφιοι για τα ως άνω αξιώματα κατέρχονται στις εκλογές σε συνδυασμούς ή μεμονωμένα. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή γεωγραφική εκπροσώπηση στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3/ Στις αρχαιρεσίες μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.
4/ Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των Αντιπροσώπων, διανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
5/ Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
6/ Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
7/ Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων.
8/ Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΡΟΙ –ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Άρθρο 32
Πόροι – Οικονομικές Ενισχύσεις
1/ Πόροι του Συλλόγου είναι:
α. Οι συνδρομές των μελών του
β. Εισφορές των μελών εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς
γ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου
δ. Οι ενισχύσεις των Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
ε. Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές, καθώς επίσης και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις .
στ. Οι ενισχύσεις ή εισφορές Δημοσίου χαρακτήρα για την συμμετοχή ή υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.
ζ. Ο Σύλλογος μπορεί να δέχεται ενισχύσεις από την Ομοσπονδία ή Συνομοσπονδία στην οποία είναι μέλος.
2/ Οι εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις στο Σύλλογο, γίνονται πάντα επώνυμα.
3/ Απαγορεύεται να δέχεται ο Σύλλογος ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Άρθρο 33
Βιβλία Συλλόγου
1/ Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία – πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα (θεώρηση νοείται μόνο στα έντυπα βιβλία μέχρις ότου προβλεφθεί ηλεκτρονική θεώρηση στα πλαίσια του e-justice), πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από το Γραμματέα του Δικαστηρίου της έδρας του.
α. Μητρώο μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών δηλαδή ονοματεπώνυμο, χρονολογία εγγραφής κλπ .
β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
στ. Βιβλίο περιουσίας
2/ Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε ημέρα και ώρα της εβδομάδας , που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου , η οποία ισχύει για ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34
Εκλογή Αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα
1/ Οι Αντιπρόσωποι για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 19 του Νόμου 1361/1983 θεσμοθετημένα όργανα , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, με μυστική ψηφοφορία .
Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται αυτοί, που θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων .
Στην περίπτωση που οι Αντιπρόσωποι είναι περισσότεροι από ένας για το ίδιο Θεσμοθετημένο όργανο, η εκλογή τους γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2/ Στην περίπτωση που στην ίδια περιφέρεια υπάρχουν και άλλοι Αγροτικοί Σύλλογοι και η συμμετοχή ή η εκπροσώπηση όλων δεν είναι δυνατή λόγω του περιορισμένου αριθμού των αντιπροσώπων ο Σύλλογος ορίζει κοινούς εκπροσώπους με τους άλλους Συλλόγους της περιοχής. Ο αριθμός των εκπροσώπων αυτών γίνεται μετά από συνεννόηση των Διοικητικών Συμβουλίων, η δε εκλογή του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του Καταστατικού
1/ Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ονομαστική ψηφοφορία . Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της .
Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στην Συνέλευση μελών .
2/ Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν , πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης .
3/ Κάθε τροποποίηση Καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στα ειδικά βιβλία ΑΣΟ , που τηρείται από το Δικαστήριο της έδρας του Συλλόγου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Νόμου 1361/1983 .

Άρθρο 36
Διάλυση και εκκαθάριση
1/ Η εκούσια διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών . Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τα μισά οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της.
2/ Ο Σύλλογος διαλύεται αυτόματα, αν τα μέλη του μειώθηκαν σε ολιγότερα από τα δέκα (10).
3/ Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με δικαστική, κατόπιν αίτησης της διοίκησης του Συλλόγου ή του 1/5 των μελών του:
α. Αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών του ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοικήσεως ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό .
β. Αν λόγω μακρόχρονης αδράνειας θεωρηθεί ότι έχουν εγκαταλειφθεί οι σκοποί του Συλλόγου .
4/ Ο Σύλλογος από τη διάλυση του τελεί υπό εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστού αναλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή, η δε περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, ή στην Συνομοσπονδία στην οποία υπάγεται , ή στον οικείο Δήμο.

Άρθρο 37
Σφραγίδα
Ο Σύλλογος έχει επίσημη σφραγίδα, κυκλική, στο κέντρο του κύκλου γραφική απεικόνιση ενός σταχιού και στην περίμετρο του κύκλου περιλαμβάνει την επωνυμία του και στο κάτω μέρος του κύκλου το έτος ίδρυσης του.

Άρθρο 38
Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1361/1983 και 4015/2011 «Για τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 39
Το Καταστατικό αυτό , που αποτελείται από 39 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο , από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών, σήμερα την 6η Μαρτίου 2013 υπογράφεται από τα μέλη , θα τεθεί δε σε ισχύ , αφού εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί ο Σύλλογος στο ειδικό βιβλίο ΑΣΟ του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1361/1983 .

.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ