Νομικό πλαίσιο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  27872/1983 : « Νόμος 1361/1983 για τις Αγροτικές

                                                 Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)»

 

Το Κράτος δεν είχε αναγνωρίσει μέχρι σήμερα επίσημα τον αγροτικό συνδικαλισμό. Παρά το γεγονός ότι οι αγροτικοί σύλλογοι, συνέβαλαν αποφασιστικά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών και στην απελευθέρωση των αγροτών από τα δεσμά της δουλοπαροικίας, έπαιξαν δε σημαντικό ρόλο στους αγώνες  των αγροτών για κοινωνική δικαιοσύνη, η στάση του Κράτους απέναντί τους ήταν αρνητική. Το Κράτος συζητούσε για τα επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών μόνο με τους συνεταιρισμένους αγρότες, με την ΠΑΣΕΓΕΣ. Η πολιτική αυτή εκφράστηκε και νομοθετικά. Έτσι με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 921/1979 « Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών », αναγνωρίστηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ που είναι Συνομοσπονδία Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ως η ανωτάτη Οργάνωση για την εκπροσώπηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό και των επαγγελματικών ενώσεων των αγροτών όλων των βαθμών.

Η επίσημη αναγνώριση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών ήταν επιβεβλημένη. Στα πλαίσια των επιλογών της Κυβέρνησης για κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατικό προσανατολισμό, διάλογο, συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν και δημιουργία της πλατύτερης δυνατής συναίνεσης στις επιδιωκόμενες από το Κράτος κάθε φορά λύσεις, ο ρόλος του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Με τις διατάξεις του νόμου δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε οι ΑΣΟ να συνεργαστούν για τη δημιουργία ενιαίου, μαζικού και δημοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μεν αγρότες θα αποκτήσουν αναγνωρισμένη συνδικαλιστική εκπροσώπηση για την προάσπιση των οικονομικών και κοινωνικών τους συμφερόντων, η δε πολιτεία θα έχει νομιμοποιημένους συνομιλητές στην προσπάθειά της για την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού πληθυσμού.

Πιστεύουμε ότι θα συμβάλετε αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων και επιδιώξεων. Περιμένουμε από όλες τις Δ/νσεις Γεωργίας να πρωτοστατήσουν στο ξάπλωμα των ΑΣΟ σε κάθε γωνιά της χώρας και στο αγκάλιασμά τους από όλους τους αγρότες. Κανένας Δήμος και καμία Κοινότητα δεν πρέπει να μείνει χωρίς Αγροτικό Σύλλογο. Τα μηνύματα της πολιτικής της Κυβέρνησης για τον Αγροτικό Συνδικαλισμό πρέπει να φθάσουν σ’ όλους τους αγρότες. Όλοι. οι αγρότες πρέπει να γίνουν μέλη του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής τους.

Κάθε Δ/νση Γεωργίας πρέπει να καταρτίσει, μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήψη της εγκυκλίου αυτής, πρόγραμμα εξορμήσεων στην περιοχή της δικαιοδοσίας της για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού, το οποίο θα μας κοινοποιήσει. Έχοντας υπόψη ότι η προθεσμία που προβλέπει ο νόμος (άρθρο 24) για την προσαρμογή των καταστατικών των Αγροτικών Συλλόγων στις διατάξεις του είναι σχετικά μικρή (ένας χρόνος από τη δημοσίευση), κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι τα προγράμματα ενημερώσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο ισχύος του νόμου.

Για να ανταποκριθείτε πληρέστερα στα παραπάνω καθήκοντά σας, σας κοινοποιούμε το κείμενο τον νόμου και σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις, σε όσα σημεία κρίνουμε απαραίτητο, πιστεύοντας ότι θα σας βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των διατάξεών του.                                                      1

Άρθρο 1ο

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται γενικά ο σκοπός τον νόμου. Είναι η ρύθμιση των θεμάτων σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΣΟ σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα, ειδικά για κάθε περίπτωση, άρθρα. Στην παρ. 2 του άρθρου προσδιορίζεται το συμπληρωματικό δίκαιο για τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Δηλαδή για όσα θέματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.1264/1982 “Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων”, και του Αστικού Κώδικα. Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών είναι, διαδοχική συμπληρωματική. Επομένως πρώτα θα πρέπει να αναζητούμε τη λύση του προβλήματος στις διατάξεις του νόμου για τις ΑΣΟ και αν δε βρίσκεται σ’ αυτές να προσφεύγουμε στις άλλες διατάξεις συμπληρωματικά και με τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 2. Με τη ρύθμιση αυτή και με δεδομένο ότι πολλές από τις διατάξεις του νόμου προβλέπουν τις ίδιες ρυθμίσεις με τις διατάξεις του Ν. 1264/1982 εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ενιαία ρύθμιση στο συνδικαλιστικό χώρο.

 

Άρθρο 2ο

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται ο σκοπός των ΑΣΟ, οι δραστηριότητές τους και οι εξουσίες που μπορούν να ασκούνται από αυτές ειδικότερα:

Με την παρ. 1 προσδιορίζεται ο σκοπός των ΑΣΟ. Οι ΑΣΟ δεν περιορίζονται μόνο στη διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των στενών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους, αλλά μπορούν και πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση του οικονομικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του αγρότη. Σημασία έχει η μακροπρόθεσμη βελτίωση του εισοδήματος των αγροτών και η βελτίωση των γενικών συνθηκών ζωής. Γι’ αυτό η συνδικαλιστική οργάνωση πρέπει να ενδιαφέρεται πρώτα απ’ όλα για το εισόδημα και για τις τιμές, αλλά και για τα έργα υποδομής όπως αρδευτικά και δρόμοι, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για την πολιτιστική ζωή και την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο.

Μέσα στη μικρή ή μεγάλη κοινωνία του χωριού υπάρχει κοινωνική ζωή που πρέπει να εμπλουτιστεί από τη δράση των ΑΣΟ. Υπάρχουν τα εθνογραφικά μας στοιχεία, η πηγαία λαϊκή παράδοση, τα έθιμα, η πολιτιστική μας κληρονομιά, ο τρόπος που οι αγρότες μας περνάνε τις ελεύθερες ώρες τους. Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των ΑΣΟ, οι οποίοι πρέπει να γίνουν κύτταρα δημοκρατικής και κοινωνικής ζωής.

Ακόμη οι ΑΣΟ. έχουν και εκπαιδευτικό ρόλο να παίξουν. Πρέπει να μάθουν τα μέλη τους να γνωρίζουν να σκέπτονται οικονομικά, να μην παρασύρονται σε χωρίς περιεχόμενο γενικότητες και να αντιμετωπίζουν την καθημερινή πράξη με βάση ένα προγραμματισμένο σχέδιο ενεργειών. Αν η οργάνωση δεν ασπαστεί τον εκπαιδευτικό της ρόλο, θα μεταβληθεί σε συνδικαλιστικό όργανο αποκομμένο από τις επιδιώξεις, καθώς και από τη μάζα του λαού.

Στην παρ. 2 προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό και να αναπτύσσονται, από τις ΑΣΟ για την εκπλήρωση του σκοπού τους. Όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης η απαρίθμηση των δραστηριοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Τα καταστατικά μπορούν να προβλέπουν και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια των νόμων.

Στην παρ. 3 προσδιορίζεται το περιεχόμενο της δημόσιας εξουσίας που μπορούν

να ασκούν οι ΑΣΟ (έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη

2

τόσο για τα μέλη τους όσο και για μη μέλη), καθώς και τα μέσα και η διαδικασία για την προστασία του αγρότη, σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ΑΣΟ να εκδώσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των βεβαιώσεων της παραγράφου αυτής ασκούνται μόνο από τις ΑΣΟ που τα καταστατικά τους είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Η διάταξη αυτή καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 4 που καθορίζει τη δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού, 9 και 10 που προβλέπουν ορισμένους περιορισμούς για τη σύσταση Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών και 19 παρ. 3 που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ΑΣΟ σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας με τη διοίκηση κ.λ.π., δεν αποτελεί επέμβαση στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΟ. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συνδικαλίζεται ελεύθερα και να επιδιώκει την προάσπιση των επαγγελματικών του συμφερόντων. Η πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να επέμβει στη δραστηριότητά του αυτή. Από τη στιγμή όμως που μία επαγγελματική οργάνωση διεκδικεί το δικαίωμα να ασκεί εξουσίες της διοίκησης, να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που δεσμεύουν και τα μέλη της και το κοινωνικό σύνολο, είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει κανόνες λειτουργίας που εξασφαλίζουν τόσο τη νομιμοποίησή της ως εκπροσώπου του τμήματος του πληθυσμού για το οποίο μιλά, όσο και για τη νομιμοποίηση των οργάνων της ως εκπροσώπων της οργάνωσης.

Η άσκηση δημόσιας εξουσίας, έστω και έμμεσης, συνεπάγεται υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρχές του Συντάγματος για τη δημοκρατική λειτουργία. της πολιτείας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, κάθε αγρότης που θα ήθελε να συνεταιρισθεί. με άλλους αγρότες παραμένει ελεύθερος να ιδρύσει σωματείο, να του δώσει τη μορφή που θεωρεί σκόπιμη και να αναπτύξει οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα επιθυμεί. Αλλά στην περίπτωση που συνδικαλιστική οργάνωση επιδιώκει να ασκήσει ορισμένες εξουσίες, οφείλει να ακολουθήσει ορισμένους κανόνες λειτουργίας, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τη νομιμότητά της.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 2, η οποία βρίσκεται στα πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αποκέντρωση, την αυτοδιαχείριση και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Μία σημαντική δημόσια εξουσία, χρήσιμη για τη διεκδίκηση σειράς δικαιωμάτων των αγροτών, περνάει στους ίδιους τους αγρότες, αφού θα ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους, από όργανα εκλεγόμενα και ελεγχόμενα από τους ίδιους. Για την καλή ή κακή άσκηση της εξουσίας αυτής θα είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνοι οι ίδιοι οι αγρότες. Την εξουσία αυτή έχουν όλοι οι κατά τόπο αρμόδιοι Αγροτικοί Σύλλογοι που τα καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με το νόμο. Επομένως αν στην ίδια περιφέρεια, Δήμο ή Κοινότητα, υπάρχουν δύο ή τρεις Αγροτικοί Σύλλογοι, την εξουσία έκδοσης βεβαίωσης έχουν όλοι.

Παραπέρα στην παράγραφο αυτή, προβλέπεται η διαδικασία, οι προθεσμίες και το αρμόδιο όργανο για την έκδοση βεβαίωσης που πιστοποιεί την ιδιότητα του αγρότη, στην περίπτωση που ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την έκδοση ή περάσει η προθεσμία για την έκδοσή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συλλογικό όργανο που αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό, συγκροτείται από πρόσωπα εκλεγόμενα και ελεγχόμενα απ τους κατοίκους της περιοχής στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αγρότες, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση της Διοίκησης. Ακόμη στο όργανο αυτό εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της « εκατέρωθεν ακροάσεως », αφού στη σχετική συνεδρίαση καλείται τόσο ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο, όσο και εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου.

3

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι ΑΣΟ δε μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα, δηλαδή οι ίδιες, είτε έμμεσα δηλαδή με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες.

Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των ειδικών νόμων για τα επαγγελματικά σωματεία, που δεν επιτρέπουν στα σωματεία αυτά να έχουν κερδοσκοπικούς σκοπούς.

 

Άρθρο 3ο

Στην παρ. 1 του άρθρου αυτού θεμελιώνεται το δικαίωμα των ΑΣΟ να απευθύνονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στην διεκδίκηση, προαγωγή και. διασφάλιση των επαγγελματικών σχέσεων και. συμφερόντων των μελών τους.

Στην παρ. 2 θεμελιώνονται το δικαίωμα αναφοράς των ΑΣΟ στις διοικητικές και δικαστικές αρχές για παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα συμφέροντα των μελών τους, καθώς επίσης και το δικαίωμα παρεμβάσεως υπέρ κάποιου διαδίκου σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ. 2 τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Η παρέμβαση αυτή είναι πρόσθετη παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΠΔ.

Ο Αγροτικός Σύλλογος, δηλαδή, θα υποστηρίξει την αγωγή του διαδίκου υπέρ του οποίου παρεμβαίνει και δεν θα παρουσιαστεί ως ανεξάρτητος διάδικος.

 

Άρθρο 4ο

Με το άρθρο 4 καθορίζεται η δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού. Οι ΑΣΟ διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες (Αγροτικοί Σύλλογοι), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων) και τριτοβάθμιες (Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων).

 

Άρθρα 5ο και 21ο

Στο άρθρο 5 καθορίζεται η διαδικασία για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου (πρωτοβάθμιας ΑΣΟ). Οι διατυπώσεις για την ίδρυση Aγροτικού Συλλόγου είναι αυτές που απαιτούνται για τη σύσταση σωματείου, σύμφωνα με τη ρητή παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές σε συνδυασμό με τις διατάξεις αυτού του νόμου για τη σύσταση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται:

Η σύμπραξη, δηλαδή σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού από είκοσι (20) τουλάχιστον άτομα – αγρότες ( ιδρυτικά μέλη ) που πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου.

Έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο κατά τόπο Πολυμελές Πρωτοδικείο και εγγραφή του στο βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 21 του νόμου . Για την έγκριση σύστασης του Αγροτικού Συλλόγου και την εγγραφή του στο βιβλίο, υποβάλλεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο αίτηση των ιδρυτών ή της προσωρινής διοίκησης του σωματείου. Στην αίτηση, επισυνάπτεται η συστατική πράξη, τα ονόματα των μελών της διοίκησης ( προσωρινής ) και το καταστατικό υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και χρονολογημένο.

Αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο για την αναγνώριση του Αγροτικού Συλλόγου είναι εκείνο στην Περιφέρεια του οποίου πρόκειται να έχει την έδρα του ο Αγροτικός Σύλλογος, μετά την αναγνώριση και εγγραφή του στο ειδικό βιβλίο Αγροτικών Συλλόγων, που προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ. 1 του νόμου ( Απόφαση Πρωτοδικείου Χίου 130/1952).

Ο Αγροτικός Σύλλογος αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημέρα της εγγραφής του στο παραπάνω βιβλίο, σύμφωνα και με το άρθρο 21 παρ. 2 του νόμου.

4

Οι τροποποιήσεις καταστατικού Αγροτικού Συλλόγου εγκρίνονται επίσης από το Πρωτοδικείο και ισχύουν μόνο μετά την εγγραφή τους στο ειδικό βιβλίο ( άρθρο 84 ΑΚ). Αρμόδιο για την έγκριση των τροποποιήσεων Πρωτοδικείο είναι το Πρωτοδικείο της έδρας που έχει καθοριστεί με την απόφαση αναγνωρίσεως, έστω και αν με τροποποίηση ορίζεται νέα έδρα του Συλλόγου, που βρίσκεται εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου αυτού, ( Απόφαση Πρωτοδικείου Χίου 130/1957).

Η απόφαση του Πρωτοδικείου που διατάσσει την εγγραφή της ΑΣΟ στο ειδικό βιβλίο υπόκειται σε αίτηση ανακλήσεως ή μεταρρυθμίσεως, έφεση, αναίρεση, αναψηλάφηση και τριτανακοπή σύμφωνα με τα άρθρα 758-775 του ΚΠΔ.

 

Άρθρο 6ο

Στο άρθρο 6 ορίζονται οι δικαιούμενοι να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλόγου και η εδαφική τους περιφέρεια. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2:

Δικαίωμα εγγραφής σε ΑΣΟ έχουν όσοι ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα.

Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να αποφευχθεί η νόθευση του Αγροτικού Συνδικαλισμού από εμπόρους, επιστήμονες, υπαλλήλους κ.λ.π.  οι οποίοι έχουν διάφορα συμφέροντα από αυτά των αγροτών και είναι οργανωμένοι σε άλλα επαγγελματικά σωματεία. Η ρύθμιση αυτή είναι σύμφωνη με όσα γενικά ισχύουν για τα επαγγελματικά σωματεία.

Επομένως οι προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει κάποιος μέλος Αγροτικού Συλλόγου είναι:

α. Να ασκεί κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού.

Ασκεί το αγροτικό επάγγελμα κατά κύριο λόγο όποιος:

Λόγω της κατοικίας του και του χρόνου απασχόλησής του στη γεωργία έχει τη γεωργία ως επίκεντρο της δραστηριότητάς του. Επομένως κάθε άτομο που αφιερώνει σημαντικό μέρος της απασχόλησής του στη γεωργία και έχει επίκεντρο της δράσης του τη γεωργία, κατατάσσεται, σ’ αυτούς που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, έστω και αν έχει και δεύτερη απασχόληση ως εργάτης ή μικροεπαγγελματίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή δε μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλόγου οι έμμισθοι υπάλληλοι (Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λ.π.) οι ελεύθεροι επαγγελματίες (εργολάβοι διάφορων έργων, βιοτέχνες, γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κ.λ.π.), καθώς και οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών, που δε νομιμοποιούνται να ισχυριστούν ότι ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα, αφού δεν είναι ενεργοί στη γεωργία και δεν την έχουν επίκεντρο της δραστηριότητάς τους.

Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχει στον Αγροτικό Σύλλογο ο δικηγόρος ή ο γιατρός που έχει δύο ή δέκα στρέμματα γης. Όπως δεν υπάρχει λόγος να θέλει να αποφασίζει και ο υπάλληλος που έχει δεκαπέντε ρίζες ελιές, πως θα κινητοποιούνται οι αγρότες για την προστασία των συμφερόντων τους.

Αντίθετα μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλόγου, τα άτομα που όπως αναφέρθηκε έχουν επίκεντρο της δραστηριότητάς τους τη γεωργία, έστω και αν έχουν και δεύτερη απασχόληση όπως: κουρείς, καφεπώλες, μικροπαντοπώλες, καθώς και εκείνοι που περιστασιακά και σε περιόδους αιχμής ασχολούνται ως εργάτες σε βιομηχανίες, οικοδομικές εργασίες, τον τουρισμό κ.λ.π.

Η ύπαρξη αγροτικής περιουσίας δεν ενδιαφέρει.

Μπορεί δηλαδή να γίνει μέλος αγροτικού συλλόγου, και εκείνος που δεν έχει

5

καθόλου αγροτική περιουσία και εργάζεται σε ξένη αγροτική εκμετάλλευση, ή στην

εκμετάλλευση των γονιών του, με την προϋπόθεση βέβαια ότι συγκεντρώνει όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου μπορούν να γίνουν μέλη Αγροτικού Συλλόγου.

β. -Να κατοικεί μόνιμα ή να έχει την αγροτική του εκμετάλλευση στην περιφέρεια του Συλλόγου.

γ. -Να είναι ενήλικος δηλαδή να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ΑΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του

Ν. 1329/1983, ανεξάρτητα αν είναι άνδρας ή γυναίκα και

δ.- .Να μην είναι μέλος άλλου Αγροτικού Συλλόγου. Αυτό θα βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο, με υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/1969.

Αγρότης αποκτάει την ιδιότητα του μέλους Αγροτικού Συλλόγου είτε με τη συμμετοχή του κατά την ίδρυση ( ιδρυτικό μέλος ) είτε με την είσοδό του σ’ αυτόν μετά την ίδρυση.

Στην παρ. 3 προσδιορίζεται η Περιφέρεια του Αγροτικού Συλλόγου. Κατά τη διατύπωση της διάταξης της παραγράφου αυτής του νόμου προκύψανε σειρά από προβλήματα, που επιδέχονται διαφορετικές λύσεις, όπως το πρόβλημα αν κάθε χωριό πρέπει να έχει δικό του Αγροτικό Σύλλογο, αν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή των ιδίων προσώπων σε περισσότερα όργανα διοίκησης κ.λ.π. Κατευθυντήρια γραμμή στην επίλυση των προβλημάτων αυτών υπήρξε η σκέψη ότι για να λειτουργήσει δημοκρατικά το Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, πρέπει η ΑΣΟ να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στον αγροτικό πληθυσμό και να παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όσο γίνεται περισσότερους αγρότες. Γι’ αυτό και αποφεύγεται η δημιουργία πρωτοβάθμιων οργανώσεων που να συγκεντρώνουν τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών.

Σε πρωτοβάθμιες οργανώσεις με εκατοντάδες ή και χιλιάδες μέλη, τα μέλη χάνουν την επαφή με την ηγεσία και δεν έχουν πληροφόρηση για το χειρισμό των προβλημάτων. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος η θέληση των διοικούντων να υποκαταστήσει τη θέληση των διοικουμένων.

Οι αγρότες δε μετέχουν στη δράση και τη ζωή του Αγροτικού Συλλόγου, απομακρύνονται σιγά – σιγά απ’ αυτόν και αδρανοποιούνται. Παράλληλα δημιουργούνται τα γνωστά και δυσάρεστα φαινόμενα των αγροτοπατέρων, που αυτοί και μόνον αυτοί αποκλειστικά γνωρίζουν τα προβλήματα των αγροτών και αποφασίζουν για τους τρόπους και τις μεθοδεύσεις για την επίλυσή τους, ξεκομμένοι από την μεγάλη μάζα των αδρανοποιημένων πλέον αγροτών.

Με βάση τις σκέψεις αυτές προκρίθηκε η λύση να έχει ο Αγροτικός Σύλλογος περιφέρεια τα όρια ενός Δήμου ή μιας Κοινότητας. Μόνο κατ’ εξαίρεση και στην απίθανη περίπτωση που θα υπάρχει αδυναμία συγκεντρώσεως σε μια Κοινότητα του απαιτούμενου για τη σύσταση του Αγροτικού Συλλόγου αριθμού μελών (20 μέλη), μπορεί ο Αγροτικός Σύλλογος να έχει Περιφέρεια τα όρια μέχρι και τριών το πολύ γειτονικών κοινοτήτων.

Στην ίδια Περιφέρεια ( Δήμο ή Κοινότητα ) μπορούν να συσταθούν περισσότεροι από έναν Αγροτικοί Σύλλογοι, αν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός μελών.

Αντίθετη λύση θα ήταν ασυμβίβαστη με το Σύνταγμα, που απαγορεύει περιορισμούς των συνδικαλιστικών ελευθεριών, αλλά αντίθετη και με τις αρχές μιας δημοκρατικής πολιτείας.

Η νομοθετική κατοχύρωση μιας και μόνης οργάνωσης για χάρη της ύπαρξης

6

ενωτικού Αγροτικού Συνδικαλισμού, θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία μιας τυχόν

μειοψηφίας να οργανωθεί για να εκφράζει τη γνώμη της, όπως θέτει σε κίνδυνο και την προσπάθεια να εκφράζονται περισσότερες γνώμες, ώστε να διευκολύνεται ο διάλογος και η αντιπαράθεση απόψεων.

 

Άρθρο 7ο

Στο άρθρο αυτό προβλέπονται τα ένδικα μέσα που έχει ο αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής στον Αγροτικό Σύλλογο απορρίφθηκε ή εάν τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου παράλειψαν να αποφασίσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού κατοχυρώνεται απόλυτα το δικαίωμα του αγρότη να γίνει μέλος Αγροτικού Συλλόγου, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές.

Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι η αρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό για την εγγραφή αγρότη στον Αγροτικό Σύλλογο ανήκει στα όργανά του που πρέπει να προβλέπονται στο καταστατικό. Τα ίδια όργανα θα ελέγξουν και τη συνδρομή ή όχι στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων που αναλύθηκαν στο προηγούμενο άρθρο.

Σημειώνεται ότι κατευθυντήρια αρχή για τη λήψη της σχετικής απόφασης των οργάνων του Συλλόγου πρέπει να είναι η ελεύθερη συμμετοχή των αγροτών, που προστατεύεται από το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος (Ατομικό Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι – συνδικαλίζεσθαι).

 

Άρθρο 8ο

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι προϋποθέσεις αποβολής μελών, καθώς και τα ένδικα μέσα που μπορεί να ασκήσει ο ενδιαφερόμενος κατά της απόφασης αποβολής. Επειδή η διαγραφή αποτελεί δυσμενές μέτρο, θα πρέπει η σχετική απόφαση να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, να έχει δε γνωστοποιηθεί στον διαγραφόμενο ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο πρόκειται να αποβληθεί.

Το δικαίωμα του διαγραφομένου να απολογηθεί οπωσδήποτε πρέπει να κατοχυρώνεται.

Το καταστατικό της ΑΣΟ πρέπει επίσης να προβλέπει τους λόγους της αποβολής, τις άλλες πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβάλλονται στα μέλη, τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών τα αρμόδια όργανα της ΑΣΟ, την προθεσμία που τάσσεται στο μέλος για να απολογηθεί κ.λ.π.

 

Άρθρο 9ο, 10ο, και 11ο

Οι διατάξεις των άρθρων αυτών:

α) Κατοχυρώνουν το δικαίωμα των πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων να γίνουν μέλη δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των δευτεροβάθμιων ΑΣΟ να γίνουν μέλη τριτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει το δικαίωμα να γίνει μέλος μιας Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και κάθε Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων μέλος μιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

β) Εξασφαλίζουν τη γνήσια εκπροσώπηση της βάσης ( των αγροτών ) στις υπερκείμενες οργανώσεις, ορίζοντας ότι κάθε Αγροτικός Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος μιας μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων και αυτή μέλος μιας μόνο Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

γ) Εξασφαλίζουν τον πλουραλισμό των απόψεων σε επίπεδο δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ΑΣΟ. Βέβαια υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί, αφού απαιτείται

ένας ελάχιστος αριθμός Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για την ίδρυση Ομοσπονδιών

7

και Συνομοσπονδιών. Κατευθυντήρια σκέψη των περιορισμών αυτών είναι ότι ο πολλαπλασιασμός των ΑΣΟ θα εξασθενήσει το Αγροτικό Κίνημα, θα διευκολύνει τεχνητές αντιθέσεις και αντιδικίες και θα είναι ανασχετικός παράγοντας στην αντιπροσωπευτικότητα των οργανώσεων. Η ρύθμιση των διατάξεων αυτών αποτελεί το σωστό μέτρο, έτσι ώστε να είναι ελεύθερη κάθε σοβαρή συνδικαλιστική προσπάθεια, να αποφεύγεται η δημιουργία οργανώσεων – σφραγίδων και να διασφαλίζεται η δημιουργία ενός δημοκρατικού και ενωτικού Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος.

δ) Καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύστασης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ΑΣΟ. Σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων ΑΣΟ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για την ίδρυση πρωτοβάθμιων ΑΣΟ

( άρθρο 5 ).

Γενικά εξασφαλίζεται ο πλουραλισμός των απόψεων και παράλληλα η αποτελεσματικότητα στην διεκδίκηση και επίλυση των συνδικαλιστικών προβλημάτων των αγροτών, καθώς και στην επιτυχή εκπλήρωση των στόχων του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος.

 

Άρθρο 12ο

Στο άρθρο αυτό:

α. Προσδιορίζονται οι γενικές αρχές που πρέπει να διέπουν το περιεχόμενο του καταστατικού. Τα καταστατικά πρέπει να εξασφαλίζουν σε όλα τα μέλη την ισότιμη συμμετοχή στη λειτουργία και δράση του Αγροτικού Συλλόγου.

β. Καθορίζονται οι ελάχιστες απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να περιέχει το καταστατικό. Είναι αυτονόητο ότι το καταστατικό μπορεί να περιέχει και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, που όμως δε θα είναι αντίθετη με το νόμο.

Εάν το καταστατικό δεν περιέχει τις ελάχιστες ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος, δεν γίνεται δεκτό από το δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΑΚ. Επομένως η σχετική αίτηση θα απορριφθεί και πρέπει να αρχίσει νέα διαδικασία για την αναγνώριση της ΑΣΟ.

 

Άρθρο 14ο

Με το άρθρο αυτό, ορίζονται η σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και η ιεράρχησή της μεταξύ των λοιπών οργάνων διοικήσεως των ΑΣΟ, οι γενικές και ειδικότερες αρμοδιότητες αυτής, ο τρόπος σύγκλησής της, η απαιτούμενη για κάθε περίπτωση απαρτία, ο τρόπος λήψης των αποφάσεών της, η απαιτουμένη για κάθε περίπτωση πλειοψηφία, το ένδικο μέσο για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης και οι ακολουθητέες δικονομικές διαδικασίες.

Στο άρθρο αυτό, που είναι αρκετά λεπτομερειακό, διευκρινίζουμε τα εξής:

Η ΓΣ είναι το κυρίαρχο όργανο των ΑΣΟ και έχει υπέρ αυτής το τεκμήριο της αρμοδιότητας, δηλαδή είναι αρμόδια για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η ΓΣ είναι βουλευόμενο όργανο.

Στην παρ. 2 προβλέπονται οι περιπτώσεις που συγκαλείται η ΓΣ, καθώς και το αρμόδιο όργανο για τη σύγκλησή της. Η ΓΣ συγκαλείται και ύστερα από αίτηση μελών της ΑΣΟ. Ο αριθμός των μελών που μπορούν να ζητήσουν την σύγκληση πρέπει να προβλέπεται από το καταστατικό. Αν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη τότε την αίτηση μπορεί να υποβάλει το 1/5 των μελών της ΑΣΟ. (20 στα 100 μέλη). Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και να αναγράφει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο μέσα σε εύλογη προθεσμία να συγκαλέσει τη ΓΣ. Οποιαδήποτε πρόσκληση για

8

σύγκληση ΓΣ πρέπει να αναγράφει τα θέματα συζητήσεως. Συζήτηση για θέμα που

δεν είναι γραμμένο στην πρόσκληση δεν μπορεί να γίνει έγκυρο, θέμα όμως για αναβολή της ΓΣ με απόφασή της δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται στην πρόσκληση.

Αν στο καταστατικό δεν προβλέπεται ο τρόπος γνωστοποίησης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ ή η προθεσμία που μεσολαβεί από την ημέρα της γνωστοποίησης της πρόσκλησης μέχρι την ημέρα της σύγκλησης της ΓΣ, το όργανο που έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση για σύγκληση της ΓΣ πρέπει να ενεργεί με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τις τοπικές συνθήκες. Για την αποφυγή όμως αμφισβητήσεων (κατά πόσο τηρήθηκαν ή όχι οι αρχές της καλής πίστης κ.λ.π.) καλό θα είναι να προσδιορίζονται στο καταστατικό τα θέματα αυτά.

Στην παρ. 3 προβλέπεται η σύγκληση ΓΣ από τους ίδιους τους αιτούντες, ύστερα από εξουσιοδότηση του αρμόδιου κατά τόπο Ειρηνοδίκη στην περίπτωση που το ΔΣ δεν κάνει δεκτή, την αίτησή τους ή αμελήσει να συγκαλέσει τη ΓΣ. Στην περίπτωση αυτή ο Ειρηνοδίκης ορίζει και τον Πρόεδρο της συνέλευσης.

Η παρ. 4 ρυθμίζει θέματα απαρτίας της συνέλευσης. Η συνέλευση βρίσκεται κανονικά σε απαρτία όταν είναι παρόντα το 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση πλέον, νέα (επαναληπτική) συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και οπωσδήποτε στον ίδιο τόπο. Στην συνέλευση αυτή μπορούν να συζητηθούν μόνο θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση.              Η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και στην επαναληπτική αυτή συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, δεν θα ακολουθήσει νέα επαναληπτική συνέλευση, αλλά θα αρχίσει νέα διαδικασία (πρόσκληση κ.λ.π. με απαρτία, παρουσία του 1/3 ).

Παραπέρα στην παράγραφο αυτή προβλέπονται οι περιπτώσεις ειδικής απαρτίας και ο απαιτούμενος αριθμός μελών για την ύπαρξή της. Το καταστατικό ΑΣΟ μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις ειδικής απαρτίας, εκτός από εκείνες που προβλέπει ο νόμος.

Για να βρούμε κάθε φορά τον ορισμό των μελών που πρέπει να είναι παρόντα για να βρίσκεται η συνέλευση σε απαρτία διαιρούμε τον αριθμό των μελών που είναι τακτοποιημένο οικονομικά με τον παρονομαστή του κλάσματος που προβλέπεται για την απαρτία ( 1/3, 1/4, 1/2 ). Το πηλίκο ή αν έχει υπόλοιπο ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός μας δίνει τον αριθμό των μελών που πρέπει να είναι παρόντα. Έτσι αν έχουμε ένα  Αγροτικό Σύλλογο με 103 μέλη η ΓΣ του βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται: Στη ΓΣ 35 μέλη (103:3 =34,3), στην επαναληπτική ΓΣ 26 μέλη (103:4= 25,7) και σε περίπτωση ΓΣ που απαιτείται ειδική απαρτία 52 (103:2=51,2).

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται αντιπροσώπευση για συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες. Επομένως τυχόν αντίθετες διατάξεις καταστατικών θα είναι ανίσχυρες.

Στην παρ. 6 προβλέπονται οι περιπτώσεις. που οι ψηφοφορίες είναι μυστικές. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλες περιπτώσεις μυστικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία, στις περιπτώσεις που ούτε ο νόμος ούτε το καταστατικό προβλέπει ότι πρέπει να είναι μυστική, γίνεται είτε με ανάταση των χεριών, είτε σηκώνοντας διαδοχικά όσοι ψηφίζουν για τη μία την άλλη πρόταση. Ποτέ δε γίνονται ψηφοφορίες δια βοής.

Στην παρ 7 ορίζεται η πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων. Κανόνας είναι η σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Δηλαδή εγκρίνεται η

9

πρόταση που παίρνει τις περισσότερες ψήφους.

Παράδειγμα: Σε γενική συνέλευση ΑΣΟ παραβρίσκονται 85 μέλη. Γίνεται ψηφοφορία για τρεις προτάσεις. Υπέρ της Α΄ ψηφίζουν 32 μέλη, υπέρ της Β΄΄24 και υπέρ της Γ΄ 29 μέλη. Είναι φανερό ότι εγκρίνεται η Α΄ πρόταση.

Η αρχή αυτή ισχύει όταν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

Δηλαδή μπορεί το καταστατικό να ορίζει ότι όλες ή ορισμένες μόνον αποφάσεις, εκτός από αυτές που αναφέρονται στη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται μια πρόταση όταν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων ίσο με τον επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των παρόντων μελών (π.χ. σε παρόντα 103 μέλη, εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει 52 ψήφους 103:2=51,5). Για διάλυση οργάνωσης ή τροποποίηση του καταστατικού της απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Το καταστατικό δε μπορεί να ορίζει μικρότερη πλειοψηφία για τα θέματα αυτό. Είναι αυτονόητο βέβαια ότι μπορεί να προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία και για άλλα θέματα.

Απόφαση της ΓΣ που πάρθηκε κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού είναι, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ΑΚ άκυρη. Η συνέλευση είναι βέβαια το ανώτατο όργανο της ΑΣΟ αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη μπορούν να παίρνουν αποφάσεις, χωρίς να λαβαίνουν υπόψη τους νόμους και το καταστατικό. Απόφαση που αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη.

Αρμόδιο δικαστήριο για την αναγνώριση της ακυρότητας είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που έχει την έδρα της η ΑΣΟ. Δικαίωμα αγωγής για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της ΓΣ μιάς ΑΣΟ έχει σύμφωνα με το άρθρο 101 ΑΚ:

– Κάθε μέλος που αποδεδειγμένα δε συμφώνησε στη λήψη της απόφασης και

– Καθένας που έχει έννομο συμφέρον, έστω και τρίτος, δηλαδή που δεν είναι

μέλος, της ΑΣΟ.

Έννομο συμφέρον έχει κάθε άτομο του οποίου συμφέροντα προστατευόμενα από την έννομη τάξη, πρόκειται να τεθούν σε κίνδυνο από την εκτέλεση της απόφασης που πάρθηκε, κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού. Για να γίνει, όσο είναι δυνατό, κατανοητή η έννοια του έννομου συμφέροντος αναφέρουμε το εξής παράδειγμα:

Ο παιδικός σταθμός Α της πόλης Χ έχει σύμβαση με το συνεταιρισμό κτηνοτρόφων της πόλης να του παραδίδει καθημερινά ποσότητα γάλακτος για τα παιδιά του σταθμού. Η ΓΣ του Αγροτικού Συλλόγου της πόλης στον οποίο ανήκουν όλοι οι κτηνοτρόφοι που είναι και μέλη του συνεταιρισμού αποφάσισε παράνομα  (γιατί π.χ. δεν υπήρχε νόμιμη απαρτία, ή γιατί στη συνέλευση παραβρέθηκαν και άτομα που δεν ήταν μέλη του Συλλόγου κ.λ.π.) να μην παραδίδουν τα μέλη του, γάλα στην κατανάλωση και το συνεταιρισμό για δέκα (10) ημέρες. Η έννομη τάξη προστατεύει τα συμφέροντα του παιδικού σταθμού που απορρέουν από τη σύμβαση του με το συνεταιρισμό. Επομένως ο παιδικός σταθμός, επειδή τα συμφέροντά του βλάπτονται από την εκτέλεση της απόφασης της ΓΣ του Αγροτικού Συλλόγου (απεργία κτηνοτρόφων), έχει έννομο συμφέρον και νομιμοποιείται να επιδιώξει δικαστική αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης της ΓΣ του Συλλόγου.

Η προθεσμία για την άσκηση της αγωγής είναι τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική και μετά την πάροδό της αποκλείεται οποιαδήποτε προσβολή της απόφασης. Η προθεσμία για την έγερση της αγωγής, καθώς και η ίδια η αγωγή δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης. Μπορεί όμως ο ειρηνοδίκης ύστερα από αίτηση της Διοίκησης της ΑΣΟ, ή μέλους

αυτής ή οποιουδήποτε μέλους της ΑΣΟ ή του εισαγγελέα Πρωτοδικών να

10

αναστείλλει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι τη συζήτηση της αγωγής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ( άρθρο 736 του ΚΠΔ ).

Η εκδίκαση της αγωγής γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 226 και επόμ. του ΚΠΔ.

Η απόφαση του δικαστηρίου που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης ΓΣ ισχύει υπέρ και κατά πάντων, σύμφωνα με το άρθρο 101 ΑΚ (απόλυτη ακυρότητα).

Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοσή της (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν.1264/1982).

 

Άρθρο 15ο

Με το άρθρο αυτό ορίζονται ο τρόπος εκλογής και οι αρμοδιότητες του ΔΣ, της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) και των εκπροσώπων των ΑΣΟ.

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι εκλογές για ΔΣ και ΕΕ γίνονται ταυτόχρονα. Η θητεία των μελών της ΕΕ ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του ΔΣ.

Υποψήφιοι τόσο για το ΔΣ και την ΕΕ όσο και για αντιπρόσωποι στις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες μπορούν να είναι μόνο τα μέλη που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις εκλογές. Ο περιορισμός όμως αυτός, δεν ισχύει για τις πρώτες εκλογές που θα γίνουν μετά τη δημοσίευση του νόμου, σύμφωνα με ρητή διάταξη της παρ.2 του άρθρου 24, δηλαδή στις εκλογές που θα γίνουν μετά την προσαρμογή των καταστατικών των ΑΣΟ στις διατάξεις του νόμου. Στις εκλογές αυτές μπορούν να είναι υποψήφιοι για τα παραπάνω όργανα και μέλη που θα εγγραφούν μέχρι και την ημέρα των εκλογών.

Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία.

Η Συνέλευση Αγροτικού Συλλόγου, εκτός από το ΔΣ και την ΕΕ εκλέγει και τους αντιπροσώπους που θα την αντιπροσωπεύσουν στην υπερκείμενη δευτεροβάθμια οργάνωση (Ομοσπονδία) στην οποία είναι μέλος και η ΓΣ της Ομοσπονδίας εκλέγει και αντιπροσώπους για την τριτοβάθμια οργάνωση (Συνομοσπονδία) στην οποία είναι μέλος.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων αυτών σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις που είναι μέλη τους. Ο αριθμός αυτός προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μελών που ψήφισαν (και όχι εκείνων που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους ή είναι απλά γραμμένα) για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση με τον αριθμό του εκλογικού μέτρου. Αν από τη διαίρεση αυτή προκύπτει υπόλοιπο μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος, ενώ αν ο αριθμός εκείνων που ψήφισαν είναι μικρότερος από το μισό του μέτρου δεν εκλέγεται αντιπρόσωπος.

Παράδειγμα: Το καταστατικό Ομοσπονδίας ορίζει ότι για κάθε 50 μέλη που ψήφισαν στους Αγροτικούς Συλλόγους που είναι μέλη της, εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Ο αριθμός 50 είναι το μέτρο.

Στην Ομοσπονδία αυτή ανήκουν 12 Αγροτικοί Σύλλογοι με αριθμό μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη αντιπροσώπων 22, 35, 51, 70, 95, 128, 153, 208, 246, 290, 300, 305.

Με βάση τα στοιχεία αυτά κάθε Αγροτικός Σύλλογος θα εκλέξει

αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία ως εξής:

11

Ο πρώτος κανέναν, αφού ο αριθμός των μελών που ψήφισαν δεν καλύπτει το μισό τουλάχιστον του μέτρου.

Ο δεύτερος έναν (1), γιατί ο αριθμός των μελών που ψήφισαν υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Ο τρίτος και ο τέταρτος επίσης από έναν, αφού το υπόλοιπο που απομένει από τη διαίρεση (51:50=1 υπολ.1, 70:50=1 υπολ.20) δεν υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Ο πέμπτος 2 αφού το υπόλοιπο της διαίρεσης (95:50=1 υπολ.45) υπερβαίνει το μισό του μέτρου. Με τον ίδιο υπολογισμό βρίσκουμε τους αντιπροσώπους που θα εκλέξουν και οι υπόλοιποι Αγροτικοί Σύλλογοι του παραδείγματος.

Ο αριθμός των αντιπροσώπων που εκλέγουν οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις για τις τριτοβάθμιες εξαρτάται από τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για αντιπροσώπους στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις-μέλη τους. Ο υπολογισμός του αριθμού των αντιπροσώπων κάθε Ομοσπονδίας βρίσκεται με τον ίδιο τρόπο.

Παράδειγμα: Το καταστατικό Συνομοσπονδίας προβλέπει ότι για κάθε 100 μέλη που ψήφισαν στους Αγροτικούς Συλλόγους-μέλη των Ομοσπονδιών που είναι μέλη της Συνομοσπονδίας εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος. Στη Χ΄ Συνομοσπονδία μετέχουν οι Ομοσπονδίες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, κ.λ.π. Στην Ομοσπονδία Α΄ είναι μέλη οι Σύλλογοι α΄, β΄, γ΄, δ΄, κ.λ.π. με μέλη που ψήφισαν στις εκλογές αντίστοιχα 60, 90, 110, 120, κ.λ.π.

Το ίδιο και στις Ομοσπονδίες Β΄, Γ΄, Δ΄ κ.λ.π. με διαφορετικό αριθμό μελών. Για να βρούμε τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγει κάθε Ομοσπονδία για τη Συνομοσπονδία διαιρούμε το σύνολο των μελών που ψήφισαν στους Αγροτικούς Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας με το μέτρο που προβλέπει το καταστατικό της Συνομοσπονδίας, δηλαδή το 100 για την περίπτωση του παραδείγματός μας. Με βάση όσα είπαμε για την εκλογή των αντιπροσώπων των Αγροτικών Συλλόγων βρίσκουμε ότι η Ομοσπονδία Α΄ θα εκλέξει 4 αντιπροσώπους για τη Συνομοσπονδία (60+90+110+120 = 380:100= 3,8). Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε εύκολα τους αντιπροσώπους των άλλων Ομοσπονδιών.

Ο νόμος δεν προβλέπει για την εκλογή αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και της ΕΕ καθώς και αναπληρωματικών των αντιπροσώπων. Νομίζουμε  όμως ότι τέτοια πρόβλεψη μπορεί και πρέπει να υπάρχει στο καταστατικό, για να αποφεύγονται συχνές εκλογές. Στην περίπτωση που το καταστατικό περιέχει τέτοια πρόβλεψη, οι αναπληρωματικοί θα παίρνουν τη θέση των τακτικών σε περίπτωση, θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης κ.λ.π. δηλαδή απουσίας ή διαρκούς κωλύματος. Δε θα αναπληρώνουν τους τακτικούς σε περίπτωση βραχυχρόνιου κωλύματος (ασθένεια κ.λ.π)

Στην παρ.5 του άρθρου ορίζονται το αρμόδιο δικαστήριο και η διαδικασία διορισμού της προσωρινής διοίκησης της ΑΣΟ, στις. περιπτώσεις που προβλέπεται από το άρθρο 69 του ΑΚ.

Σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ διορισμός προσωρινής διοίκησης μπορεί να γίνει όταν:

α. Δεν υπάρχει διοίκηση στην ΑΣΟ. Με την έλλειψη διοίκησης εξομοιώνεται όχι μόνο η περίπτωση που ο αριθμός των μελών της διοίκησης που υπάρχουν δεν είναι αρκετός για την ύπαρξη απαρτίας, αλλά και η έλλειψη ενός έστω μέλους, όταν από το καταστατικό δεν προβλέπονται ή προβλέπονται αλλά δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί για την πλήρωση των κενών ή της κενής θέσης.

β. Τα συμφέροντα των μελών της διοίκησης συγκρούονται με τα συμφέροντα της ΑΣΟ.

Αρμόδιο δικαστήριο για το διορισμό προσωρινής διοίκησης στις παραπάνω

12

περιπτώσεις είναι το Ειρηνοδικείο που έχει την έδρα της η ΑΣΟ. Στη σχετική

συζήτηση της αίτησης για το διορισμό προσωρινής διοίκησης, καλούνται και τα

πρόσωπα που τα συμφέροντα τους συγκρούονται με τα συμφέροντα της ΑΣΟ.

Για την υποβολή αίτησης διορισμού προσωρινής διοίκησης νομιμοποιούνται:

α. Το νομικό πρόσωπο (ΑΣΟ.)

β.- Τα υπάρχοντα μέλη της διοίκησης, οποιοδήποτε από αυτά ή. και το μέλος που τα συμφέροντά του συγκρούονται με τα συμφέροντα της ΑΣΟ.

γ.- Οποιοδήποτε μέλος της ΑΣΟ,

δ.- Ακόμη, και τρίτος που έχει έννομο συμφέρον (π.χ. κάποιος που πρόκειται να συνάψει κάποια σύμβαση με την ΑΣΟ. ή να ζητήσει πληρωμή για εργασίες ή υπηρεσίες που πρόσφερε)

 

Άρθρο 16ο

Στο άρθρο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι η θητεία των μελών της διοίκησης των ΑΣΟ δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τρία (3) χρόνια. Επομένως διατάξεις καταστατικών Αγροτικών Συλλόγων που προβλέπουν χρόνο θητείας μεγαλύτερο από 3 χρόνια είναι ανίσχυρες και κατά συνέπεια, από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου αυτού, η θητεία των μελών του ΔΣ που έχουν εκλεγεί για περισσότερα από τρία χρόνια συντομεύεται ανάλογα.

Στην παρ. 2 ορίζεται άτι το ίδιο μέλος δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος ΔΣ Αγροτικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.

Στην περίπτωση που σύμφωνα με την παρ. 3 προσωρινή διοίκηση ΑΣΟ εκπέσει, γιατί δε συγκάλεσε τη ΓΣ των μελών για την εκλογή αιρετού ΔΣ, καθένας που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο το διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης για να διενεργήσει αρχαιρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ (βλέπε προηγούμενο άρθρο 15), γιατί λείπει η διοίκηση του νομικού προσώπου ΑΣΟ).

 

Άρθρο 17ο

Με το άρθρο 17 ορίζονται τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στις ΑΣΟ και ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών σε όλες τις βαθμίδες των ΑΣΟ είναι η εκπλήρωση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Στην παρ. 3 του άρθρου αυτού ορίζεται άτι οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης γίνονται οπό εφορευτική επιτροπή τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Στα όργανα διοίκησης περιλαμβάνονται τα μέλη του ΔΣ, τα μέλη της ΕΕ, καθώς και σι αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες ΑΣΟ. Η έννοια της φράσης της παραγράφου αυτής «…τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού » είναι ότι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τον αριθμό των μελών κ.λ.π. όχι όμως και τον τρόπο της ψηφοφορίας, που θα είναι οπωσδήποτε μυστική, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14.

 

Άρθρο 18ο

Με το άρθρο 18 , ορίζεται ότι οι εκλογές στις ΑΣΟ θα διενεργούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής και περιγράφεται ο τρόπος κατανομής των εδρών του

ΔΣ, της ΕΕ και του αριθμού των αντιπροσώπων μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, εάν υπάρχουν.

13

Ειδικότερα:

Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του ΔΣ ή της ΕΕ ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων. Αν η διαίρεση αφήνει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό ακέραιης μονάδας, το εκλογικό μέτρο είναι ίσο με τον αμέσως επόμενο του πηλίκου ακέραιο αριθμό, ενώ αν το κλασματικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό ακέραιης μονάδας, το εκλογικό μέτρο είναι ίσο μόνο με το πηλίκο.

Το εκλογικό μέτρο επομένως στην ίδια οργάνωση μπορεί να είναι διαφορετικό για τα τρία διαφορετικά όργανα (ΔΣ, ΕΕ, αντιπρόσωποι).

Παράδειγμα: Το καταστατικό πρωτοβάθμιας ΑΣΟ προβλέπει 5μελές ΔΣ και 3μελή ΕΕ. Το καταστατικό της δευτεροβάθμιας οργάνωσης, στην οποία μετέχει η πρωτοβάθμια, προβλέπει έναν (1) αντιπρόσωπο για κάθε 50 μέλη που ψηφίζουν.

Έστω ότι στην πρωτοβάθμια ΑΣΟ ψήφισαν έγκυρα 94 μέλη.

Τότε το εκλογικό μέτρο θα είναι:

Για το ΔΣ 19 (94:5=18 και τα 4/5>1/2), για την ΕΕ 31 (94:3=31 και το 1/3<1/2)και για τους αντιπροσώπους 47 (94:2=47).

Οι έδρες του ΔΣ και της ΕΕ, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων, μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριατών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στις ακόλουθες κατανομές:

Α΄ κατανομή: Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Έδρα παίρνει και μεμονωμένος υποψήφιος που συγκεντρώνει το εκλογικό μέτρο.

Β΄ κατανομή (Εφόσον παραμείνουν αδιάθετες έδρες από την Α΄ κατανομή)   Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν μέρος οι συνδυασμοί και όχι χωριστός υποψήφιος που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν ήδη καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και β) συγκεντρώνουν αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Σε περίπτωση που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, την ή τις αδιάθετες έδρες, καταλαμβάνουν σι συνδυασμοί, κατά την σειρά του αριθμού των υπολοίπων.

Γ΄ κατανομή: (Εφόσον παραμείνουν αδιάθετες έδρες από τις προηγούμενες κατανομές). Στην τρίτη κατανομή παίρνουν μέρος όλοι οι συνδυασμοί που έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων άσχετα αν έχουν έδρα ή όχι από την Α΄ κατανομή. Την ή τις αδιάθετες έδρες παίρνουν οι συνδυασμοί που έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.          Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση

Για πληρέστερη κατανόηση του συστήματος παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα, υποθέτοντας ότι στις εκλογές του παραδείγματος, για να βρούμε το εκλογικό μέτρο, έλαβαν μέρος τρεις συνδυασμοί Α, Β και Γ με δύναμη έγκυρων ψηφοδελτίων Α=42 , Β=35 και Γ=17.

Συνολικός αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων : 94

Διοικητικό

Συμβούλιο

Έγκυρα          : εκλογικό

Ψηφοδέλτια   : μέτρο

Α΄ Κατανομή

Έδρες Ψήφοι

Β΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Γ΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Σύνολο
Συνδυασμοί Α 42:19 = 2  υπόλ.    4     4             0     2
Συνδυασμοί Β 35:19 = 1  υπόλ.  16  16   έδρα  1     2
Συνδυασμοί Γ 17:19 = 0  υπόλ.  17   17    έδρα  1     1
Σύνολο 3                   1                     1     5
 

 

 

 

 

14

 

 

 

Ελεγκτική

Επιτροπή

Έγκυρα          : εκλογικό

Ψηφοδέλτια   : μέτρο

Α΄ Κατανομή

Έδρες Ψήφοι

Β΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Γ΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Σύνολο
Συνδυασμοί Α 42: 31 1  υπόλ. 11 11    έδρα    1     2
Συνδυασμοί Β 35: 31 1  υπόλ.   4     1
Συνδυασμοί Γ 17: 31 0  υπόλ. 17     0
Σύνολο 2                    1     3
Αντιπρόσωποι Έγκυρα          : εκλογικό

Ψηφοδέλτια   : μέτρο

Α΄ Κατανομή

Έδρες Ψήφοι

Β΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Γ΄ Κατανομή

Ψήφοι Έδρες

Σύνολο
Συνδυασμοί Α 42: 47 0  υπόλ. 42  42  έδρα  1     1
Συνδυασμοί Β 35: 47 0  υπόλ. 35  35  έδρα  1     1
Συνδυασμοί Γ 17: 47 0  υπόλ.17  17           0     0
Σύνολο                 2     2

 

Άρθρο 19ο

Με το άρθρο αυτό καθιερώνονται για πρώτη φορά οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των αγροτών  στα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τους ΟΤΑ και άλλες κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και στα ΔΣ ή Επιτροπές των ΝΠΔΔ, των Δημόσιων Επιχειρήσεων και των ΝΠΙΔ που ελέγχονται και εποπτεύονται από το Κράτος.

Σύμφωνα με την παρ. 2 απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ΑΣΟ σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, όργανα διοίκησης νομικού προσώπου κ.λ.π., καθώς και σε κάθε μορφής δραστηριότητες που συνεπάγονται την άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν εγκρίνει τα καταστατικά τους σύμφωνα με το νόμο, να έχουν εκλέξει τα όργανα διοίκησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους. Όλες οι ΑΣΟ που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και μπορούν να τύχουν των πλεονεκτημάτων της παραγράφου αυτής.

Σύμφωνα με την παρ.3 κάθε οργάνωση που αμφισβητεί ότι άλλη οργάνωση νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών της περιοχής ενός νομού ή της χώρας (δεν είναι αντιπροσωπευτική), έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επίλυση της διαφοράς Στην ίδια παράγραφο καθορίζονται ενδεικτικά και τα κριτήρια που θα βοηθήσουν το δικαστήριο να αποφασίσει ποιά οργάνωση είναι αντιπροσωπευτική. Τα κριτήρια αυτά είναι ο αριθμός των μελών, η παρουσία των μελών στην περιοχή και η δράση της οργάνωσης. Αρμόδιο καθ’ ύλη δικαστήριο είναι το μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τόπο δε το Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η οργάνωση της οποίας αμφισβητείται η αντιπροσωπευτικότητα. Κατά τη συζήτηση της σχετικής αίτησης εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του ΚΠΔ.

Στην παρ. 4 του άρθρου προβλέπεται εκπροσώπηση των αγροτών στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις από τις Συνομοσπονδίες  Αγροτικών Συλλόγων.

Έτσι η ΠΑΣΕΓΕΣ περιορίζεται στην εκπροσώπηση μόνο των συνεταιριστικών

οργανώσεων, σύμφωνα με ρητή άλλωστε διάταξη του άρθρου 26 του νόμου, που

καταργεί τη σχετική διάταξη του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν.921/1979 “Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών”, που παρείχε τη δυνατότητα στην ΠΑΣΕΓΕΣ να εκπροσωπεί και τις επαγγελματικές οργανώσεις των αγροτών.

Σύμφωνα με την παρ. 5 τα καταστατικά των ΑΣΟ πρέπει να περιέχουν διατάξεις για την εκλογή των αγροτών που θα τις εκπροσωπούν σε Συμβούλια ή

15

Επιτροπές ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή δημοσίων επιχειρήσεων, για τις περιπτώσεις που τέτοια συμμετοχή προβλέπεται από διατάξεις νόμων ή τους οργανισμούς ή τα καταστατικά των νομικών αυτών προσώπων.

Τα καταστατικά πρέπει να προβλέπουν και τους όρους και τη διαδικασία ανάκλησης των εκπροσώπων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο. 2 εδ. θ του άρθρου 12 του νόμου.

Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ΑΣΟ δεν εκλέγει τους αντιπροσώπους της ,που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, μέσα σ’ ένα μήνα από την λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, αυτοί επιλέγονται ελεύθερα, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό του νομικού προσώπου κ.λ.π.

Στην παρ. 7 αντιμετωπίζεται το θέμα της εκπροσώπησης των αγροτών , στην περίπτωση που η εκπροσώπηση όλων δεν είναι δυνατή, λόγω περιορισμένου αριθμού των μελών των οργάνων στα οποία μπορούν να εκπροσωπηθούν. Για παράδειγμα ο οργανισμός ΝΠΔΔ (π,χ. Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών) με περιφέρεια δικαιοδοσίας του το νομό, προβλέπει ότι στο ΔΣ του μετέχει και ένας εκπρόσωπος των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του νομού.

Στο νομό υπάρχουν περισσότερες από μία Ομοσπονδίες. Είναι φανερό ότι δε μπορούν να στείλουν και οι δύο από ένα αντιπρόσωπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να ορισθεί από τις ίδιες τις ΑΣΟ κοινός εκπρόσωπος.

Μπορεί με απόφασή τους να καθορίζεται διαδικασία για την εκλογή των κοινών εκπροσώπων.

 

Άρθρο 20ο

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε τα εξής:

Η αύξηση του ποσού της συνδρομής ή υποχρεωτικής εισφοράς με απόφαση των αρμόδιων οργάνων, μπορεί να γίνεται μόνο για το μέλλον και όχι αναδρομικά. Είναι όμως ισχυρή η απόφαση της ΓΣ για αναδρομική επαύξηση των υποχρεώσεων των μελών, εφόσον δεν προσβληθεί από μέλος που δε συμφώνησε, γιατί η αρχή της μη αναδρομικότητας δεν είναι κανόνας δημόσιας τάξης (Απόφαση Εφετείου Αθηνών 3384/58).

 

Άρθρο 23ο

Με το άρθρο αυτά ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου.

Στο άρθρο αυτό διευκρινίζουμε ότι για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος του εδ .γ της παρ. 2 (έκδοση ψευδούς βεβαίωσης) απαιτείται άμεσος δόλος. Δηλαδή πρέπει ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης ότι κάποιος έχει την ιδιότητα του αγρότη, να γνώριζε ότι αυτός δεν είναι αγρότης και επομένως η βεβαίωση είναι ψευδής και παρά ταύτα να χορήγησε την βεβαίωση.

 

Άρθρο 24ο

Με το άρθρο αυτό θέτονται οι απαραίτητες μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή προσαρμογή των ΑΣΟ που υπάρχουν στο νέο νομικό καθεστώς και τη διευκόλυνση των νεοϊδρυόμενων οργανώσεων να ανταποκριθούν αμέσως στον προορισμό τους.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 όλες οι ΑΣΟ που υπάρχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου και επιθυμούν:

α. Να ασκούν δημόσια εξουσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 και

16

β. Να συμμετέχουν στις διαδικασίες και τα όργανα του άρθρου 19,

πρέπει να προσαρμόσουν τα καταστατικό τους και να κάνουν εκλογές νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου μέσα σ’ ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του.

Εξυπακούεται ότι οι ΑΣΟ που θα ιδρύονται από τη δημοσίευση του νόμου, υποχρεούνται, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στις παραπάνω διαδικασίες. να καταρτίζουν καταστατικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Για τη διευκόλυνση των ΑΣΟ που υπάρχουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου, καθώς και για την ίδρυση νέων ΑΣΟ προβλέπεται από την παρ. 5 του άρθρου αυτού ατελής έγκριση από τα Πολυμελή Πρωτοδικεία των νέων καταστατικών ή τροποποιήσεων καταστατικών ΑΣΟ για χρονικό διάστημα ενός χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου. Μετά την πάροδο του χρόνου η ατέλεια δε θα ισχύει έστω και αν τα καταστατικά ή τροποποιήσεις καταστατικών θα γίνονται σύμφωνα με το νόμο.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων των ΑΣΟ πρέπει να γίνουν μέσα στο χρόνο, ανεξάρτητα αν λήγει ή όχι η θητεία των υφισταμένων οργάνων ή συμπληρώνεται ή όχι το ανώτατο όριο διάρκειας της θητείας της παρ. 1 του άρθρου 16 (3 χρόνια).

Με τη διάταξη της παρ. 3 μας δίδεται η εξουσιοδότηση για την προσωρινή ρύθμιση της εκπροσώπησης των αγροτών σε επίπεδο νομού και χώρας, μέχρι να δημιουργηθούν ΑΣΟ που τα καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Σκοπός της διάταξης είναι να συμμετάσχει το Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα σ’ όλες τις διαδικασίες και τα όργανα που προβλέπονται από τον νόμο και να ασκήσει τις εξουσίες που του παραχωρούνται αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και όχι μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αίρεται η ανωμαλία που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στις σχέσεις Κράτους και Αγροτικών Συλλόγων και Γεωργικών Συνδέσμων Αγροτών με τη διάλυσή τους και τη δήμευση της περιουσίας τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του Α.Ν. 31/1967, πως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 237/1967. Έτσι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να ξαναπάρουν περιουσιακά στοιχεία που τους ανήκουν και είναι απαραίτητα για τις δραστηριότητές τους.

Οι αιτήσεις για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους στο Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωργικού Συνεργατισμού – Μενάνδρου 22 – Αθήνα) ή στις κατά τόπους Δ/νσεις  Γεωργίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής δεν μπορούν, σύμφωνα με το νόμο, να εξετασθούν και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1361/1983

 

Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

1.  Με το νόμο αυτόν ρυθμίζονται η σύσταση, η οργάνωση και η λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Oργανώσεων.

2.  Για θέματα που δε ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του Ν.1264/1982 «για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και, αν δεν προβλέπεται και σ’ αυτόν ειδική ρύθμιση, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 2

Σκοπός και δραστηριότητες των Α.Σ.Ο.

 

1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα.

2.  Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι Α.Σ.Ο. αναπτύσσουν, μέσα στα όρια του νόμου, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους δραστηριότητες και ιδιαίτερα :

α)  Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών και προωθούν τις πρόσφορες για την αντιμετώπισή τους λύσεις.

β)  Επεξεργάζονται και προωθούν θεσμούς και προτείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου των αγροτών.

γ)  Συνεργάζονται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπρόσωπους κοινωνικών ομάδων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες.

3.  Οι κατά τόπο αρμόδιοι Αγροτικοί Σύλλογοι, που τα καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη τόσο για τα μέλη τους όσο και για μη μέλη, ιδίως για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συντάξεων, αδειών κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκίνητων, την πώληση αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η βεβαίωση αυτή.

 

 

Προσθήκημε το άρθρο 51, παρ. 1

του Ν. 2538/1997

¨Ειδικότερα για την έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αλιέα αρμόδιοι είναι μόνο οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι.¨

Εάν ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την έκδοση βεβαίωσης ή δεν την εκδώσει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την άρνηση ή από τη λήξη της προθεσμίας, να ζητήσει τη βεβαίωση από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) Το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο Αγροτικός Σύλλογος, και β) δύο εκπρόσωπους του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνεταιρισμοί συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εκείνου, που έχει περισσότερα μέλη. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής καλείται ο αιτών και ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου.

4.  Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα.

 

Άρθρο 3

Νομική προστασία

 

1.  Οι Α.Σ.Ο. απευθύνονται στις Διοικητικές και άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις και συμφέροντα των μελών τους.

2.  Οι Α.Σ.Ο. αναφέρουν στις Δοικητικές και Δικαστικές Αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Δικαιούνται δε να παρέμβουν υπέρ κάποιου διαδίκου, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 669 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ.

 

Άρθρο 4

Δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού

 

Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.

Πρωτοβάθμιες είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι, που έχουν μέλη αγρότες.

Δευτεροβάθμιες είναι οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, που έχουν μέλη Αγροτικούς Συλλόγους.

Τριτοβάθμιες είναι οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, που έχουν μέλη Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.

 

 

Άρθρο 5

Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων

 

Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επομ. του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 6

Μέλη – Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων

 

1.  Αγρότες σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού είναι οι άνδρες ή οι γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα.

Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο μελισσοκόμος, είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες.

2.  Μέλη των Αγροτικών Συλλόγων μπορούν να γίνουν οι αγρότες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου.

Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν και συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο Αγροτικό Σύλλογο.

3.  Ο Αγροτικός Σύλλογος περιφέρεια έχει τα όρια ενός δήμου ή μιας κοινότητας. Σε περίπτωση που σε μία κοινότητα δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου αριθμός μελών, ο Αγροτικός Σύλλογος μπορεί να έχει περιφέρεια τα όρια μέχρι και τριών γειτονικών κοινοτήτων.

Προσθήκη με το άρθρο 51, παρ. 2

του Ν. 2538/1997

¨Στα όρια ενός δήμου ή ενός νομού σε περίπτωση που σε ένα δήμο δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου αριθμός μελών, είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία ενός μόνο Αλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου, τα μέλη του οποίου είναι επαγγελματίες αλιείς¨.

 

Άρθρο 7

Άρνηση εγγραφής μελών σε Αγροτικό Σύλλογο

 

Αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία τα όργανα του Συλλόγου παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, εάν η απόρριψη ή η μη εγγραφή έγινε ενάντια στο νόμο ή το καταστατικό. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κ. Πολ. Δικ. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Από την κοινοποίηση της απόφασης που διατάζει την εγγραφή ο αγρότης γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου.

Άρθρο 8

Αποβολή μελών

 

Αποβολή μέλους του Συλλόγου επιτρέπεται :

1.  Για όσες περιπτώσεις προβλέπει το καταστατικό.

2. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.

Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί, μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγει στον Ειρηνοδίκη, εάν η αποβολή έγινε ενάντια στους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε γι’ αυτό σπουδαίος λόγος. Ο Ειρηνοδίκης δικάζει κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου· επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

 

¨Άρθρο 9

Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Αντικατάστασημε το άρθρο 51, παρ. 3

του Ν. 2538/1997

 
     1.  Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του ιδίου νομού μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Ειδικότερα οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι μπορεί να συστήσουν μία (1) Ομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων με περιφέρεια τα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας όπου η έδρα τους.

     Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται:

     α) Η σύμπραξη δώδεκα (12) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων, σε νομούς δε με πληθυσμό κατώτερο των εξήντα χιλιάδων (60.000) κατοίκων, η σύμπραξη έξι (6) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων.

     Ειδικότερα για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων είναι δυνατή η σύσταση μίας (1) μόνο Ομοσπονδίας εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφερείας, για την οποία απαιτείται η σύμπραξη έξι (6) τουλάχιστον Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας ή λιγότερων, εφόσον υπάρχει ειδική αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

     β)  Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

     2.  Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μίας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκείνης του νομού στον οποίο έχει την έδρα του ή προκειμένου για Αλιευτικούς Αγροτικούς Συλλόγους της Ομοσπονδίας στη Διοικητική Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του.

 

Άρθρο 10

Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

 

    1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. Ειδικότερα οι Ομοσπονδίες Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο μία (1) μόνο Συνομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων.

     Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον Ομοσπονδιών ή προκειμένου για τη Συνομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.

     2.  Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μίας (1) μόνο Συνομοσπονδίας.¨

 

Άρθρο 10α

Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Προσθήκημε το άρθρο 38,

 του Ν. 2945/2001

1. Για την ίδρυση συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτούνται εβδομήντα τουλάχιστον παραγωγοί λαϊκών αγορών στους οποίους έχει χορηγήσει σχετική άδεια το Ταμείο Λαϊκών Αγορών ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση.

     2. Ο σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει περιφέρεια τα όρια ενός νόμου. Κάθε παραγωγός πωλητής μπορεί να είναι μέλος μόνο σε ένα σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Για την έκδοση βεβαιώσεων, για οποιαδήποτε χρήση, που πιστοποιούν την ιδιότητα του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, αρμόδια είναι η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του Κεφαλαίου Β΄ του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Α2-1646/99 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

     3. Οι σύλλογοι παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μπορεί να συστήσουν ομοσπονδία συλλόγων με περιφέρεια τα όρια της οικείας Περιφέρειας.

     Για τη σύσταση ομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη τεσσάρων τουλάχιστον συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της ίδιας Περιφέρειας. Κάθε σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μόνο της ομοσπονδίας στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του.

     4. Οι ομοσπονδίες συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνια κλίμακα μία μόνο συνομοσπονδία συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια. Για τη σύσταση συνομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη επτά τουλάχιστον ομοσπονδιών.

     5. Οι διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στο άρθρο αυτό.

     6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και ο αριθμός των συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.

 

Άρθρο 10β

Ενώσεις Νέων Αγροτών.

Προσθήκημε το άρθρο 20,

του Ν. 3147/2003

 
1.    Για τη σύσταση Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη τριάντα τουλάχιστο νέων αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα ετών. Η περιφέρεια της Ε.Ν.Α. ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια ενός τουλάχιστον νομού.

2.    Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε τουλάχιστον Ε.Ν.Α.

3.    Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους και είναι ιδίως :

     α) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     β) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.

     γ) Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.

     δ) Η επιδίωξη, διερεύνηση και κατοχύρωση οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των νέων αγροτών.

     ε) Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των νέων της υπαίθρου.

     στ) Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.

     ζ) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων για την προώθηση των σκοπών τους.

     η) Η Π.Ε.Ν.Α., συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των Ε.Ν.Α., της χώρας και εκφράζει και προωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους σκοπούς τους.

     4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

     5. Για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»

     6. Εφόσον οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Ε.Ν.Α. και Π.Ε.Ν.Α., επιθυμούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του, υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική- προθεσμία δύο ετών, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του

Ν. 1361/1983.

 

 

Άρθρο 11.

Άρνηση εγγραφής μελών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Α.Σ.Ο.

 

Εάν το αρμόδιο να αποφασίζει την εγγραφή όργανο της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση εγγραφής ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του σ’ αυτόν που έκανε την αίτηση, εφαρμόζονται όσα ορίζει το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων που αφορούν προσφυγές για θέματα του άρθρου αυτού επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

 

Άρθρο 12

Καταστατικό

 

1.  Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδικαλιστικής πολιτικής.

2.  Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται :

α)  Διατάξεις που να κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου.

β)  Η έδρα και τα εδαφικά όρια της περιφέρειας της αγροτικής οργάνωσης.

γ)  Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης.

δ)  Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.

ε)  Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης.

στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ)  Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της αγροτικής οργάνωσης.

η)  Ο αριθμός των μελών, η διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες αναδεικνύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο.

θ)  Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπρόσωπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Άρθρο 13

Όργανα των Α.Σ.Ο.

 

Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι :

α)  Η Γενική Συνέλευση των μελών.

β)  Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ)  Η Ελεγκτική Επιτροπή.

δ)  Οι Αντιπρόσωποι.

Άρθρο 14

Γενική Συνέλευση των μελών

 

1.  Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Σ.Ο. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όργανα διοίκησης, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού, εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο και ιδίως από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

2.  Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που ορίζει το Καταστατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστο μία φορά το χρόνο. Η συνέλευση συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει ο οριζόμενος από το καταστατικό αριθμός μελών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το ένα πέμπτο (1/5) των μελών. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Συνέλευση αυτή.

3.  Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προηγούμενης παραγράφου δεν εισακουσθεί μπορεί, ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ορίσει τον Πρόεδρό της.

4.  Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, νέα συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας.

Γι’ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του τέταρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες περιπτώσεις ειδικές απαρτίες.

5.  Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες απαγορεύεται.

6.  Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία για εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει·μυστική ψηφοφορία και για άλλες περιπτώσεις.

7.  Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν  ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού της, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τέταρτων (3/4) των παρόντων.

8.  Η αγωγή που υποβάλλεται κατά το άρθρο 101 του Αστικού Κώδικα για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα της η συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την άσκησή της ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της συνέλευσης. Το  Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 226 επομ. Κ.Πολ.Δικον.

 

Άρθρο 15

Διοικητικό Συμβούλιο – Ελεγκτική Επιτροπή

Αντιπρόσωποι

 

     1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη διαχείριση της περιουσίας της, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αντιπροσωπεύει δε τη συνδικαλιστική οργάνωση στα δικαστήρια ή εξώδικα. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέχρι δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστο δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.

Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2.  Σε κάθε αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.

3.  Η συνέλευση των μελών κάθε Αγροτικού Συλλόγου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει.

4.  Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια Α.Σ.Ο. ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις, που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση.

Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση.

Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.

5.  Η προσωρινή διοίκηση της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης για τις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα διορίζεται από τον Ειρηνοδίκη κατά τη διαδικασία του άρθρου 786 Κ. Πολ. Δικονομίας.

 

Άρθρο 16

Διάρκεια θητείας

 

1.  Η διάρκεια της θητείας των μελών της διοίκησης των Α.Σ.Ο. είναι τρία (3) χρόνια.

2.  Δεν επιτρέπεται σε μέλος Α.Σ.Ο. να είναι ταυτόχρονα μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας ή Συνομοσπονδίας  Αγροτικών Συλλόγων. Ο εκλεγόμενος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Σ.Ο. άλλου βαθμού θεωρείται ότι παραιτείται από τη θέση που κατέχει, εκτός αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του δηλώσει ότι δεν δέχεται τη νέα θέση του.

3.   Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δικαστική αναγνώριση της Α.Σ.Ο. η προσωρινή διοίκηση συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή αιρετού Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής, διαφορετικά η προσωρινή διοίκηση εκπίπτει αυτοδίκαια.

 

Άρθρο 17

Συμμετοχή σε εκλογές – Διεξαγωγή εκλογών

 

1.  Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους και εκλέγονται γι’ αυτά, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθορισθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.   Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει   αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

3.   Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

4.   Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου.

 

Άρθρο 18

Εκλογικό σύστημα

 

1.   Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Α.Σ.Ο. καθώς και των αντιπροσώπων στις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες τους, γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2.   Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

3.   Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

4.   Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

5.   Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων.

6.   Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 19

Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα

 

1.  Για την προάσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών οι Α.Σ.Ο. συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις άλλες κοινωνικές ομάδες.

2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των Α.Σ.Ο. σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας, όργανα διοίκησης νομικού προσώπου και γενικά σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμεσα την άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους.

3.  Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία αμφισβητεί ότι άλλη Α.Σ.Ο. νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών μιας περιοχής, ενός νομού ή της χώρας, για το λόγο ότι ή δεν έχει σοβαρό αριθμό μελών, ή δεν έχει επαρκή παρουσία στην περιοχή, στο νομό ή στη χώρα ή δεν έχει αξιόλογη δράση, μπορεί με αίτησή της στο κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επομ. Κ. Πολ. Δικον. και η απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε έφεση.

4.  Οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων εκπροσωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις.

5.  Όπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, προβλέπουν τη συμμετοχή αγροτών σε συμβούλια ή επιτροπές, οι αγρότες που θα συμμετάσχουν εκλέγονται από τις αντίστοιχες κατά τόπο και βαθμό Α.Σ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους.

6.  Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. δεν εκλέξουν αντιπρόσωπους για να συμμετάσχουν στα συμβούλια και επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου σε διάστημα ενός μήνα από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, επιλέγονται οι εκπρόσωποι των αγροτών σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό του νομικού προσώπου  δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας επιχείρησης ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.

7.  Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας Α.Σ.Ο. και η συμμετοχή ή εκπροσώπηση όλων δεν είναι δυνατή λόγω του περιορισμένου του αριθμού των μελών των οργάνων, στα οποία θα εκπροσωπηθούν, οι Α.Σ.Ο. ορίζουν κοινούς εκπροσώπους.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ορίζεται διαδικασία εκλογής των κοινών εκπροσώπων.

 

Άρθρο 20

Πόροι – Οικονομικές ενισχύσεις

 

1.   Πόροι της Α.Σ.Ο. είναι :

α)  Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται από το καταστατικό.

β)  Εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς.

γ)  Οι πρόσοδοι από την περιουσία της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

δ)  Ενισχύσεις των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να δίνονται με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης από τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, σε Α.Σ.Ο. που λειτουργούν στην περιφέρειά τους.

ε) Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις.

2.  Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις σε Α.Σ.Ο. γίνονται πάντοτε επώνυμα.

3.  Απαγορεύεται να δέχονται οι Α.Σ.Ο. εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

4.  Οι συνδρομές των Αγροτικών Συλλόγων στις Ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στις Συνομοσπονδίες τους καθορίζονται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας.

 

Άρθρο 21

Ειδική καταχώριση στο Πρωτοδικείο

 

1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του άρθρου 81 του Αστικού Κώδικα, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και σημειώνεται η ενδεχόμενη διάλυσή της.

2.   Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 83 Α.Κ

 

Άρθρο 22

Βιβλία Α.Σ.Ο.

 

1. Οι Α.Σ.Ο. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους.

α) Μητρώο μελών.

β)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

γ)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε)  Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

στ) Βιβλίο περιουσίας.

2.  Τα μέλη των Α.Σ.Ο. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω βιβλίων.

 

Άρθρο 23

Ποινικές κυρώσεις

 

1.  Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της Διοίκησης ή τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Α.Σ.Ο.

2.   Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες :

α)  Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του.

β)  Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώπων.

γ)  Ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης της αναφερόμενης στο άρθρο 2 παρ. 3 του νόμου αυτού, που εν γνώσει του πιστοποιεί με τέτοια βεβαίωση την ιδιότητα του αγρότη για πρόσωπο που δεν είναι αγρότης.

Άρθρο 24

Μεταβατικές διατάξεις

 

1.  Οι Αγροτικοί Σύλλογοι που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και στα όργανα του άρθρου 19, οφείλουν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτόν και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του.

2.  Ο περιορισμός του άρθρου 15 παρ. 1 εδάφ. 3 του νόμου αυτού δεν ισχύει για τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του νόμου εκλογές.

3.   Μέχρις ότου παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 1, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ορίσει για το χρονικό διάστημα της προθεσμίας αυτής και μόνο, ως αντιπροσωπευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο νομού και χώρας, των οποίων τα καταστατικά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εφόσον ο Υπουργός Γεωργίας ορίσει σε ορισμένο νομό ή σε επίπεδο χώρας συνδικαλιστική οργάνωση ως αντιπροσωπευτική άλλη οργάνωση του ίδιου νομού ή πανελλαδικού επιπέδου, μπορεί να ζητήσει την αναγνώρισή της ως αντιπροσωπευτικής, κατά τη διαδικασία του άρθρου19 παρ. 3 του νόμου αυτού

4.  Οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να ενισχύονται, κατά τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, από τις πιστώσεις που διατίθενται για τους σκοπούς που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 921/1979 «περί γεωργικών συνεταιρισμών». Με την αυτή απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι ποσοστό της ενίσχυσης αυτής θα διατίθεται στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις ανακοινώνονται δια του ημερήσιου τύπου.

Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβληθεί από τα μέλη.

5.  Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τα πολυμελή πρωτοδικεία για διάστημα ενός χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται ατελώς.

 

Άρθρο 25

Απόδοση δημευθεισών περιουσιών Α.Σ.Ο.

 

1.  Στους Αγροτικούς Συλλόγους και Γεωργικούς Συνδέσμους Αγροτών, οι οποίοι διαλύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Α.Ν. 31/1967 (ΦΕΚ/97/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 237/1967 (ΦΕΚ/238/Α), και οι οποίοι ανασυστήθηκαν μετά την 24 Ιουλίου 1974 σαν Αγροτικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τις σχετικές για τα σωματεία διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αποδίδεται η ακόλουθη περιουσία τους από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΈΣ) στην οποία μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου·2 του Α.Ν. 237/1967:

α)  Όλα τα ακίνητα στην κατάσταση που βρίσκονται.

β)  Τα χρηματικά ποσά, που αποδεδειγμένα περιήλθαν στην ΠΑΣΕΓΕΣ, άτοκα.

γ)  Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και αρχεία τους, εφόσον σώζονται, στην κατάσταση που βρίσκονται.

2.  Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της παραγρ. 1 γίνεται μετά από αίτηση των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Γεωργίας μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, ως εξής :

α)  Τα ακίνητα αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που υποβάλλεται σε μεταγραφή με αίτηση των ενδιαφερομένων.

β)  Τα χρηματικά ποσά αποδίδονται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων από την ΠΑΣΕΓΕΣ.

γ)  Τα υπόλοιπα κινητά και αρχεία αποδίδονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.

3.  Καρποί που προήλθαν από τα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 μέχρι το χρόνο της απόδοσής τους, δεν αναζητούνται.

4.  Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν καταβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι καθώς και οι υποθηκοφύλακες.

 

Άρθρο 26

Καταργούμενες διατάξεις

 

Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 921/1979 και του άρθρου 62 παρ. 2 ως προς την εκπροσώπηση των επαγγελματικών ενώσεων των αγροτών στο εσωτερικό και τις διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή που αναφέρεται και διέπει θέματα ρυθμιζόμενα ειδικά από αυτόν.

 

Άρθρο 27

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.